Byrådet i Randers Kommune har igangsat planlægning for opstilling af 46 nye vindmøller i den eksisterende vindmøllepark ved Overgaard.  Høringsperioden strækker sig til 3. maj

Der er tale om at udskifte 30 eksisterende ældre vindmøller med 30 nye møller, samt at opstille 16 nye vindmøller på placeringer, hvor der ikke tidligere har været møller. De nye vindmøller ønskes opført med en totalhøjde på 149,99 m.

Randers Kommune har modtaget ansøgninger fra SE Blue Renewables og Wind Estate om opstilling af i alt 46 nye vindmøller i den eksisterende vindmøllepark ved Overgaard.
De nye møller ønskes opført med en rotordiameter på mellem ca. 113 m og ca. 130 m og med en totalhøjde på lige under 150 m.


Overblik
Samlet set er der tale om udskiftning af 30 gamle møller med 30 nye, samt at opstille yderligere 16 nye møller, hvoraf de 12 opstilles inden for de gældende kommune­planrammer i Kommuneplan 2013. De sidste fire møller opstilles uden for de gældende kom­muneplanrammer, hvilket kræver et kommuneplantillæg.

Af de 46 ansøgte møller, ønskes de 42 opstillet i overens­stemmelse med den planlægning, som har været gælden­de for området siden Byrådet i 2010 vedtog en vindmøl­leplan, der fastlægger rammer for nye 150 m høje møller.


Debat og offentligt borgermøde
Da en del af projektet kræver et kommuneplantillæg og samtidig er VVM-pligtigt, afholder Randers Kommune og ansøgerne hermed fordebat om de kommende ændringer i kommuneplanen. Der indkaldes samtidig idéer og forslag til indholdet af den kommende VVM-redegørelse for projektet.

Alle borgere, foreninger, interesseorganisationer og myndigheder har mulighed for at komme med høringssvar i løbet af debatperioden, der løber over fire uger fra 5. april til 3. maj.

Alle er velkomne til at komme og høre om projektet og den kommende planlægning på det offentlige borgermøde, i Udbyneder Forsamlingshus, Udbynedervej 25, 8970 Havndal, mandag 24. april 2017 fra kl. 19.00 til 21.00.


Send et høringssvar
Hvis du har forslag, ideer, bemærkninger eller indsigelser til den forestående plan­lægning, vil Byrådet gerne høre fra dig, så dit høringssvar kan indgå i den kommende planlægning.
Fordebatten holdes i henhold til planloven af Randers Kommune og de to ansøgere, og varer i fire uger fra onsdag 5. april til onsdag 3. maj 2017.

Der er følgende hovedspørgsmål til debat:
– Er der særlige hensyn, der skal tages i planlægningen?
– Er der emner udover de skitserede miljøforhold, som bør indgå i vurde­ringen?

Du kan sende forslag, ideer, bemærknin­ger og indsigelser til kommunen, så vi har modtaget dem senest onsdag, 3. maj på e-mail til plan@randers.dk. eller med alm. post til Randers Kommune, Miljø og Teknik, Plan, Odinsgade 7, 8900 Randers C