På dagens Miljø- og Teknikudvalgsmøde skal punktet om nedrivning af Kærmindebadet og økonomien bag drøftes. Det bliver gjort på et lukket punkt og derfor har redaktionen søgt aktindsigt i punktet – med en del mørklægning til følge

 

Det har længe været diskuteret frem og tilbage med nedrivningen af Kærsmindebadet. Man har tidligere nået frem til og orienteret byrådet i marts at beløbet for nedrivningen ville blive større end først estimeret. Der er lavet en miljøscreening af bygningerne, og der er fundet tingmetaller, asbest og PCB.

Der er tidligere forudsat et samlet overskud på salget af Kærsmindeområdet på 10,9 millioner kroner. De opdaterede estimater giver et noget lavere overskud. Et tal som Din Avis ikke kan få oplyst og som er streget ud i sagsakten. Forskellen skyldes primært, at det koster væsentligt mere at nedrive bygningerne end først forudsat. Der mangler derfor finansiering på et ikke oplyst beløb. Da der er tale om salg af et areal, kan arealet betragtes som en del af jordforsyningsbudgettet.

Begrundelsen for overstregningerne i dokumentet forholder kommunen sig til med følgende begrundelse:

“Oplysninger i et dokument kan undtages fra aktindsigt, hvis det sker af hensyn til ”det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges forretningsvirksomhed” jf. § 33, stk. 1, nr. 3.

Anvendelsen af bestemmelsen forudsætter en konkretisering af den økonomiske tabsrisiko for kommunen. I denne sag er der tale om, at der er oplysninger om kommunens forventninger til priser på opgaver, vi forventer at sende i udbud efter sagens behandling. En offentliggørelse af vores forventninger til priserne vil kunne påvirke tilbuddene til kommunen”.

Kommunen vurderer altså at offentlighedens og skatteydernes interesse ikke overstiger interessen for kommunen.

Der forventes indtægter fra salg af arealer, der ikke er budgetlagt i jordforsyningsbudgettet, og som derfor kan finansiere et underskud på Kærsmindeområdet. Miljø- og Teknikforvaltningen indstiller til udvalget på den baggrund, at det resterende beløb – som også er streget over – finansieres af jordforsyningsbudgettet.

Der forventes udgifter på – igen overstreget beløb – inden arealet er klar til salg.

 

For ikke at spilde penge

Formand for Miljø- og Teknikudvalget Frank Nørgaard (DF) fortæller at det er for ikke at spilde skatteydernes penge at man ikke her før projektet går ud og fortæller hvor meget man regner med det vil koste.

“Vi har for år tilbage oplevet at en beregning og en pris blev meldt ud fra kommunens side. Derved kunne entreprenørerne sætte deres pris efter det. Ved ikke at offentliggøre prisen nu, har ingen håndværkere mulighed for at sætte deres pris efter vores vurdering, og vi kan på den måde få den billigste pris mulig. Og derved bruge skatteydernes penge rigtig”, siger Frank Nørgaard.

Han oplyser også at det samlede budget vil blive lagt frem efterfølgende.

“Alle vil kunne se efterfølgende hvad de enkelte ting har kostet”, siger han.

 

Forurenede bygninger

Der er lavet en rapport med udførlige oplysninger om de giftige elementer i det gamle Kærsmindebad. Formålet med nærværende undersøgelse har været at identificere bygningsmaterialer, som kan indeholde asbest, PCB, tungmetaller (bly, cadmium, chrom, kobber, kviksølv, nikkel og zink), PAH’er (tjære) eller chlorerede paraffiner.

Der kan på trods af den gennemførte indledende miljøundersøgelse ikke udelukkes, at der forekommer miljøfarlige stoffer andre steder end de undersøgte, herunder, tjæreholdig

fugtsikring på udvendig side af kælderydervægge, slaggelag under gulvopbygning mv.

Det er i materialer som maling og isolering der er fundet blandt andet asbest og PCB tjære og paraffiner.

Elinstallation samt vand- og afløbsinstallationer er ikke omfattet af undersøgelsen. Der kan bl.a.

forekomme blykapper omkring kabler og blystøbte samlinger på afløbsinstallation.

Der er konstateret indhold af PCB svarende til forurenet affald i den udtagne prøve fra vinylgulvet

i kemirum.

Der er ligeledes konstateret indhold af tungmetaller svarende til farligt affald i den udtagne malingsprøve fra metal. Det vurderes, at alt malet metal skal håndteres og bortskaffes som metalskrot med et indhold af tungmetaller i malingen svarende til farligt affald.