Byrådet i Randers har netop præsenteret deres budgetforlig og der er plads til både velfærd og udbygninger af kommunen fremgår det. Budgetforliget er indgået af Venstre og Dansk Folkeparti fredag 22. september

 

“Randers er en kommune i kraftig udvikling, og derfor er jeg meget glad for, at vi netop har indgået et forlig om budget 2018-2021. Det er et forlig, der både prioriterer store serviceområder som børnenes skolegang, specialundervisning og ældreområdet, og forliget tilgodeser fortsat udvikling. I forliget slår vi en streg over et sparekrav på samlet 39 mio. kr. hos folkeskolerne, sætter seks mio. kr. af til specialundervisningsområdet, og vi gør klar til de fremtidige behov på dagtilbudsområdet. Vi investerer også kraftigt i et aktivt kultur- og idrætsliv og har fundet plads til at eftergive 20 mio. kr. i gæld i Familieafdelingen og fortsætte den succesrige hjemløsestrategi. Samtidig friholder vi ældreområdet for besparelser og sikrer, at vi kan investere i infrastruktur – både i form af veje og cykelstier, støjværn ved E45, digital infrastruktur og ikke mindst Byen til Vandet, hvor vi sætter 10 mio. kr. af til en klimabro,” siger Claus Omann Jensen, borgmester i Randers Kommune.

Budgetforliget er indgået af Venstre og Dansk Folkeparti fredag 22. september.

“Jeg vil gerne her kvittere for en rigtig god proces, gode forslag, gode saglige drøftelser og en konstruktiv tilgang til budgetforhandlingerne fra alle partierne,” siger Claus Omann Jensen.

De økonomiske rammer for landets kommuner er fortsat stramme. “Alligevel har vi lagt vægt på, at der skal være rum til god service og en række nye initiativer. Ældreområdet får yderligere syv mio. kroner til at imødegå et stigende udgiftspres. For de helt små børn har vi afsat 15 mio. kr. til en ny daginstitution i Langå og årligt to mio. til den tidlige indsats,” siger Frank Nørgaard, gruppeformand for Dansk Folkeparti.

Der er i budgetforliget for 2018-2021 ikke lavet besparelser.

“Samtidig har vi i høj grad investeret i kultur og breddeidræt. I forliget afsætter vi fem mio. kr. i både 2018 og 2019 til en anlægspulje for breddeidrætten. Den skal bidrage til løsninger i både Dronningborg, Korshøj-området, Hornbæk, Stevnstrup, Langå og Kristrup. Vi skaber plads til arbejdet med en vision for Kulturhuset. Randers er også en stærk eliteidrætskommune, og det vil forligspartierne fortsat fremme. Derfor sætter vi yderligere 500.000 kr. af til Eliteidrætsrådet, ” siger Claus Omann Jensen.

 

Også sundhedsområdet bliver prioriteret Projektet Tjek dit helbred ville være udløbet i 2018, men får nu tre mio. kroner til at fortsætte i 2019.

“Det er et stort budgetforlig, hvor der både er handlet økonomisk fornuftigt og investeret i udvikling. Vi har i alt fordelt 160 mio. kroner over den fireårige periode og har både prioriteret at løse udfordringer, fastholde en høj service og sikre fremdrift. Det er også lykkedes at fortsætte en nedsættelse af dækningsafgiften med 0,5 promille i både 2020 og 2021. Samtidig er det fortsat et mådeholdende budget, hvor vi er meget opmærksomme på en stram økonomi,” siger Claus Omann Jensen.

“Og så må man ikke glemme, at der allerede i basisbudgettet bliver taget højde for, at ældreområdet får yderligere 12 mio. kr., småbørnsområdet får tre mio. kr. ligesom socialområdet får tre mio. kr. i 2018. Beløbene stiger markant i overslagsårene 2019-2021 som følge af demografireguleringen. Det er den regulering der sikrer, at kommunen økonomisk kan håndtere udviklingen i befolkningen med flere over 80 år og flere småbørn,” siger Frank Nørgaard.

De andre partier har løbende forladt forhandlinger, da de mener det er for snævert.

 

Afskaffelse af modersmålsundervisningen

Der er i en undersøgelse fra Undervisningsministeriet maj 2017 evidensbaseret viden om manglende virkning af modersmålsundervisning. På den baggrund er forligspartierne enige om, at modersmålsundervisningen for ikke EØS-borgere afskaffes med virkning fra og med skoleåret 2018/2019.

Dette indebærer mindreudgifter på 210.000 kr. i 2018 og 500.000 kr. i 2019 og frem.

 

Salg af Sportscollege

Forligspartierne ønsker som udgangspunkt at sælge Randers Sportscollege til købere som ønsker at drive Randers Sportscollege videre til glæde for sporten i Randers Kommune. Såfremt dette ikke lykkes vil ejendommen blive sendt i udbud.

Uanset den fremtidige anvendelse af ejendommen vil kommunen i forbindelse med et salg skulle realisere en eksisterende kommunegaranti. Udgiften hertil udgør 5,1 mio. kr., som forligspartierne er enige om kan finansieres ved en fremrykning af ikke-disponerede midler fra rammen til almene boliger.

 

Styrkelse af Jobcenteret

Forligspartierne er enige om at afsætte to mio. kr. til styrkelse af sagsbehandlingen på Jobcenteret i hvert af årene 2018 og 2019.

Jobcenteret skal have de bedste muligheder for at kunne tilbyde borgerne en så hurtig og effektiv sagsbehandling og afklaring som muligt. Målet er bl.a. på bedst mulig vis af få borgerne i job og uddannelse, medvirke til hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet efter endt sygdom, tæt opfølgning på kvalificerede ressourceforløb og sikre en så effektiv afklaring af den varige forsørgelsesevne som muligt. Jobcenteret står løbende overfor arbejdskrævende implementering af ny lovgivning på beskæftigelsesområdet og de ekstra midler i 2018 og 2019 skal sikre, at disse løbende ekstraopgaver ikke går ud over Jobcenterets mulighed for at give borgerne en kvalificeret og rettidig sagsbehandling.

 

Hjælp til at rejse tilbage til hjemlandet

Forligspartierne ønsker at understøtte, at flygtninge eller øvrige udlændinge, der ønsker at vende tilbage til deres tidligere hjemlande, kan gøre det. Den enkelte kan således via Jobcenteret søge økonomisk hjælp til ”repatriering” i hjemlandet – en støtte som betales af staten. Forligspartierne ønsker at øge opmærksomheden på dette blandt Randers Kommunes flygtninge og udlændinge. Derfor vil forligspartierne iværksætte en kommunal informationskampagne med henblik på at gøre opmærksom på mulighederne for økonomisk støtte til hjemrejse. Opgaven løses af Kommunikationsafdelingen og integrationsafdelingen i fællesskab og vil forgå via kommunens hjemmeside, info-standere og sociale medier.

 

Fremtidens aktivitetscenter på handicapområdet

I budgettet for 2017-2020 blev der afsat ni mio. kr. til realisering af et nyt aktivitetstilbud til borgere med handicap i Dronningborg Aktivitetscenter. I forbindelse med arbejdet med de konkrete ombygningsforslag, har der vist sig betydelige uforudsete merudgifter til brandsikring og etablering af parkeringspladser til husets brugere.

Med henblik på at sikre, at de oprindelige intentioner med projektet kan realiseres, er forligspartierne enige om, at der afsættes yderligere 1,5 mio. kr. i 2019 til renovering af Dronningborg Aktivitetscenter – heraf 800.000 kr. til brandtekniske forhold og 700.000 kr. til etablering af bedre parkeringsforhold.

 

Opsparing til Klimabroen

Byen til Vandet er et ambitiøst byudviklingsprojekt, der vil bidrage til, at Randers kan markere sig som en endnu mere attraktiv by. Med byudviklingsprojektet vil Randers kunne tilbyde helt nye enestående 11 områder til boliger, byliv, oplevelser og aktiviteter helt tæt på naturen ved både fjorden og Gudenåen og i tæt sammenhæng med bymidten og den gamle atmosfærefyldte middelalderby.

Forligspartierne ser byudviklingsprojektet Byen til Vandet som et meget vigtigt og langsigtet initiativ i kommunen, hvor nødvendige investeringer i infrastruktur, klimatilpasning, byudvikling og adgange til naturen tænkes sammen og er med til at ”brande” byen og tiltrække nye borgere.

Klimabroen er en investering, som er altafgørende for at kunne udnytte pieren til byudvikling og som samtidigt muliggør andre byudviklingsprojekter, sikrer en bedre trafikafvikling, aflaster Randers Bro og klimasikrer dele af midtbyen og Tøjhushavekvarteret. Der afsættes fem mio. kroner hver af årene 2019 og 2020 til opsparingen.