Alle parter vil gerne handle – men uenighed om prisen for den nødvendige jord

Hornbæk Sportsforening, HSF og andre foreninger, der kunne komme til at holde til i Idrætscenter Vest ved firmasportens anlæg på Gl. Viborgvej, må væbne sig med tålmodighed. For der er intet nyt omkring starten på det, Hornbæk-området har sukket efter i så mange år.

Randers Kommune, de involverede foreninger og en lodsejer er ellers klar til at handle.

Men der er et enkelt problem. Lodsejeren vil ikke sælge den jord, der er nødvendig for at føre projektet til realiteter.

Jo, han vil godt sælge, men ikke til de af Randers Kommune tilbudte 20 kroner pr. kvadratmeter, og da Randers Kommune på byrådsmøde har besluttet, at man ikke vil ekspropriere, skal man søge andre muligheder.

”Vi testes for alvor på tålmodigheden, men der er intet at stille op. Vi kan ikke gøre andet end at vente på udfaldet af en ny kommunal dialog med den pågældende lodsejer, men vil meget gerne medvirke til at få opgaven løst. Glædeligt er det, at al snak og forhandling er foregået i godt samarbejde og en god tone,” siger næstformanden, den mangeårige HSF’er Peter Thorsen, der i en HSF-periode uden formand er trådt til som talsmand for HSF, der snarest håber at have fundet en formand som afløser for Rico Amstrup, der trådte tilbage på generalforsamlingen i sidste måned.

På det seneste møde i kultur- og fritidsudvalget havde man fire scenarier på bordet:
1 – at tilbageføre midlerne – 3.5 mio kroner – til kommunekassen til andre formål,
2- at tilbageføre dem til anvendelse som anlægssum til idrætsanlæg,
3 – at anvende midlerne til at optimere forholdene på de bestående anlæg på Overvænget og Gl. Viborgvej eller
4 – at undersøge andre muligheder for anskaffelsen af den nødvendige jord.

Uspiseligt for os
Peter Thorsen er klar i mælet.

”De første to scenarier er uspiselige for os. Det tredje er nødens lov forstået på den måde, at det ikke er hensigtsmæssigt at putte 3.5 mio i kroner i renovering i noget, der burde væltes,” siger Thorsen med henvisning til faciliteterne på Overvænget.

En mulighed kunne være, at HSF flyttede til anlægget på Gl. Viborgvej, som det er nu.

”Vi – HSF – kan være der. Men kun på kort sigt. Og så bliver der ikke plads til andre. Hverken til hundeklub eller krolf-spillerne, og det vil da være synd at ødelægge det fællesskab, der er så vigtigt og givende i et lokalsamfund. Og behovet for bedre og flere faciliteter bliver jo ikke mindre. Randers Kommunes befolkningsprognose siger jo, at der kan forventes knap 1.000 nye indbyggere i Hornbæk-området frem til 2030,” siger Peter Thorsen.

Nyholm afventer
Kultur- og fritidsudvalgsformand, den radikale Mogens Nyholm, afventer situationens udvikling.

”Byrådet har vedtaget ikke at ekspropriere, så nu må vi se, hvad de kommende forhandlinger fører til. Lodsejeren kunne via mageskifte få noget af jorden fra Overvænget til byggeri mod, at vi får hans landbrugsjord. Men kan vi ikke blive enige med lodsejeren, er der de tre andre scenarier tilbage. Hvordan de går, aner jeg ike. Jeg er ikke med i de forhandlinger, men afventer meldingerne fra forvaltningen. Hvad der sker, hvis vi ikke bliver enige om mageskifte? Det kan jeg ikke svare på, for den situation har vi ikke drøftet,” siger Mogens Nyholm.

Kultur- og fritidsforvaltningen, der anbefaler scenarie 4, er nu i gang med at vurdere, om der er andre muligheder for anskaffelse af jord herunder ved et mageskifte. Apropos mageskifte – så var det Hornbæk Sportsforenings forslag for tæt på 25 år siden, da HSF havde for lidt plads på Overvænget, mens firmasporten på Gl. Viborgvej for længst havde toppet og nu var stærkt på retur.

Men den gang ønskede firmaporten ikke at flytte fra Gl. Viborgvej til Overvænget, og et orienteringsmøde om eventuel flytning og mageskifte varede kun kort, idet firmasportens repræsentant forlod mødet efter få minutter.

Mageskifte og ekspropriation
At mageskifte er at bytte fast ejendom eller dele heraf. Der vil ofte være tale om, at den ene part betaler et beløb til den anden part for en værdiforskel mellem de to ejendomme.

Ekspropriation betegner ejerskifte, der finder sted når offentlige myndigheder overtager privat ejendom. Myndighederne kan være staten, regionerne, kommunerne eller helt specifikke offentlige institutioner såsom f.eks. skoler. I særlige tilfælde kan private firmaer foretage ekspropriation på vegne af myndighederne. Som regel forhandles der en frivillig aftale med ejeren, men kan der ikke findes fælles aftale, og findes overtagelsen vigtig for almenvellet, kan ejerskiftet også ske mod ejerens vilje.

 

FAKTA

Ønsket er mere end 25 år gammelt
Hornbæk SF’s fodboldafdeling har gennem en årrække – mere end 25 år – ønsket forbedrede omklædningsforhold og klublokaler på anlægget ved Overvænget.
Håndboldafdelingen har længe fastslået, at hallen ved Hornbæk Skole ikke er tilstrækkelig til at imødekomme behovet.
Ønskerne blev i 2014 konkretiseret i en ansøgning om at bygge en idrætshal på Overvænget med tilhørende omklædningsrum til såvel indendørs som udendørs idræt, og med klub- og aktivitetslokaler til en række forskellige tilbud til lokalområdet.
Ønsket blev behandlet af kultur- og fritidsudvalget, der besluttede, at fremtidig planlægning af idrætsfaciliteter i Hornbæk skulle ske med udgangspunkt i idrætsanlægget på Gl. Viborgvej, der siden 1991 har huset Randers Firma Sport.

3.5 mio bevilget i 2015
Byrådet bevilgede ved budgetlægningen for 2015 et beløb på 3,5 mio. kr. til første etape af flytning af Hornbæk Sportsforenings fodboldaktiviteter fra anlægget på Overvænget til anlægget på Gl. Viborgvej.
Det blev endvidere besluttet at iværksætte et lokalplansarbejde, der giver mulighed for at udvide anlægget ved Gl. Viborgvej og at anvende (en del af) anlægget på Overvænget til byggegrunde.
Provenuet af salg af grunde er øremærket til anvendelse til breddeidrætten (ikke nødvendigvis i Hornbæk).

De bruger anlægget på Gl. Viborgvej
Fortuna Randers: Pigefodbold på græs samt vintertræning på mindre kunstgræsbane oprindeligt anlagt af RFS som to tennisbaner.
Hornbæk Sportsforening: Fodbold ved spidsbelastning på Overvænget.
Randers Minigolfklub: Minigolf (fast anlagt bane).
Randers Agility Klub: Agility (mobil bane, fast opstillet pavillon og hegn mod fodboldbaner).
FDF-Hornbæk: Klubhus og aktivitetsareal. Alle foreninger har erklæret sig positivt interesseret i at medvirke til udvikling af arealet, så Hornbæk Sportsforenings aktiviteter kan flyttes til Gl. Viborgvej.