Onsdag 10. januar skal det nye Udviklingsudvalg tage de indledende skridt til en beslutning om fremtidig placering af terminalen for bybusserne og regionalbussernes placering i Randers midtby

 

01.00.05-P20-1-17

Resume

Byrådet igangsatte den 2. maj 2017 en række undersøgelser, der skal belyse mulighederne for at udvikle Busterminalgrunden i Randers midtby.

Busterminalgrunden er et bystrategisk vigtigt sted, idet grunden kan være nøglen til at sammenbinde byen og vandet med nye forbindelser, bebyggelse og byfunktioner. Men grunden udgør samtidig et centralt og meget velbeliggende knudepunkt for bustrafikken såvel i byen som på regionalt plan. For at kunne udvikle busterminalen til nye byfunktioner og skabe bedre sammenhæng mellem byen og vandet, vil det være nødvendigt, at der sker en hel eller delvis flytning af busterminalfunktionen og dermed en afvejning af byudviklingsmuligheder og tekniske fordele for den kollektive trafik. Det er ikke muligt at lave større byudvikling på busterminalen samtidig med, at alle busser kan bibeholdes der.

Der er foretaget en overordnet undersøgelse af andre placeringsmuligheder for busterminalen i Randers midtby – enten i form af en samlet busterminal eller en opdeling af bybusser og regionalbusser.

Forvaltningen indstiller, at tre scenarier for fremtidig placering af busterminalfunktionen i Randers belyses nærmere, inden der tages endelig stilling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via udviklingsudvalget og økonomiudvalget,

 1. at forvaltningen undersøger følgende muligheder for fremtidig placering af busterminalen i Randers midtby nærmere:
 • Scenarie 2 – Bybusser på busterminalen på Dytmærken 12 –  Regionalbusser på Toldbodgade 7A
 • Scenarie 4 – Bybusser på Jens Otto Krags Plads – Regionalbusser på Toldbodgade 7A
 • Scenarie 7 – Bybusser på Østervold –  Regionalbusser på Toldbodgade 7A
 1. at forvaltningen går i dialog med centrale interessenter om de valgte scenarier.
 1. at der gives anlægsbevilling på 400.000 kr. af de afsatte midler i budget for Byen til Vandet til nærmere undersøgelser af de valgte scenarier for flytning af busterminalen, afledte effekter og udgifter, konsekvenser for trafik og køreplanlægning samt muligheder for byudvikling.

 

Sagsfremstilling

Hver dag stiger ca. 8.000 mennesker på en bus på busterminalen – 5.000 stiger på en bybus og 3.000 stiger på en regionalbus. Halvdelen af samtlige passagerer i bybustrafikken har mål i Randers midtby, og hver tredje bybuspassager – ca. 1.000 personer om dagen – skifter til enten en anden bybus eller en regionalbus på terminalen. På de mest travle tidspunkter er der 30 busser på samme tid på busterminalen. Så mange busser lægger naturligvis beslag på et stort areal i den centrale del af byen, men placeringen er ideel i forhold til at kunne tilgodese de mange buspassagerer, der skifter bus eller har mål i Randers midtby. Ligeledes bidrager terminalen til kundegrundlaget for butikker og servicefunktioner i nærområdet. Den eksisterende busterminal med stoppesteder, nødvendige manøvrearealer og opholdsmuligheder for de mange ventende passagerer optager et areal på ca. 7.200 m². Dertil kommer areal til venterum og chaufførfaciliteter.

Der har tidligere været skitseret et overdækket butikscenter på busterminalområdet samt et superstoppested på begrænset plads mod Havnegade med ud- og indkørsel til Havnegade. Der blev dengang ikke arbejdet videre med ideerne eller foretaget vurderinger af, hvor de mange buspassagerer og busser, der bruger området, skal flyttes hen, og der blev heller ikke taget stilling til, om der var tilstrækkelig plads til, at bustrafikken kan manøvrere på den afsatte plads. Når der planlægges for bustrafik, er det vigtigt at tage hensyn til, at bustrafik er arealkrævende. F.eks. har en bus behov for et areal, der er 35-40 meter bredt for at kunne vende.

Byen til vandet – bystrategisk betydning
På baggrund af byrådets beslutning den 6. marts 2017 om, at der skal arbejdes videre med Byen til Vandet i form af en Klimabro i kombination med Randers Bro (scenarie 4A), igangsatte byrådet 2. maj 2017 en række undersøgelser, der skal belyse mulighederne for at udvikle området ved busterminalen.

Busterminalgrunden er et bystrategisk vigtigt sted i forhold til realisering af Byen til Vandet og udviklingen af Randers midtby. Området ved busterminalen forventes at være første etape i realisering af Byen til Vandet, og området har en meget vigtigt betydning i forhold til at sikre en attraktiv kobling mellem midtbyen og vandet. Det er på busterminalgrunden, hvor midtbyen kan forbindes med den nye byområder på havnen, og hvor der – ved en fredliggørelse af Havnegade – vil være mulighed for gode forbindelser for fodgængere mellem midtbyens liv, vandet og de nye funktioner på havnen. Samtidig vil en ny bebyggelse på busterminalen kunne sikre, at byudviklingen sker “indefra og ud”, dvs. at der opleves en sammenhæng i byudviklingen både i arkitektonisk udtryk og i byrum, så byområderne på havnen reelt opleves som en udvidelse af Randers midtby.

Byrådet har den 6. november 2017 besluttet, at der skal arbejdes videre med en åben bymæssig bebyggelse på busterminalen. Der kan således blive tale om en blandet bydel med variationer af bymæssige funktioner og anvendelser på busterminalens område. En åben struktur med fx offentlige byrum og gader vil skabe mulighed for en direkte forbindelse mellem byen og vandet, nye butikker her vil kunne supplere og styrke den gamle midtby fx. med etablering af større butikslejemål, og der vil kunne opføres attraktive boliger. Dette er i tråd med den retning, som kommunen og Realdania hidtil har arbejdet i, men det er ikke muligt at realisere, uden at antallet af busser på terminalgrunden begrænses væsentligt eller busserne flyttes.

Alternative placeringsmuligheder
De første undersøgelser af alternative placeringer til busterminalen er nu gennemført. Den nuværende terminal er ikke indrettet efter moderne anbefalinger, idet de fleste busser skal bakke ved afgang. Omvendt betyder det, at terminalen allerede i dag er forholdsvis komprimeret, og at det vil ikke være muligt at begrænse arealforbruget på den nuværende beliggenhed afgørende, med mindre der foretages gennemgribende ændringer i køreplanlægningen for både bybusser og regionalbusser. Køreplanlægningen er på nuværende tidspunkt ikke nærmere undersøgt, så det er uklart, om der reelt vil kunne skabes tilstrækkeligt med ledigt areal ved en omlægning. I dag er køreplanen lagt an på at sikre gode skiftemuligheder mellem bybusserne og en god betjening af de mange regionale ruter, der betjener oplandet. Randers er i udpræget grad et knudepunkt for bustrafikken, og det vil være en politisk afvejning, om der skal ændres på forudsætningerne for busbetjeningen.

Forvaltningen har foretaget en overordnet screening af muligheder for alternative placeringer af busterminalen. På baggrund af en analyse af, hvor mange busser der er i terminalområdet på samme tid, har udgangspunktet for screeningen været, at der skal findes plads til holdepladser til 12 bybusser og holdepladser til 20 regionalbusser. Screeningen har afdækket, at hvis busterminalområdet skal kunne udvikles med bebyggelse, så der skabes bedre sammenhæng mellem byen og vandet, skal der som minimum findes en ny placering til regionalbusserne. En flytning af regionalbusserne fra den nuværende terminal vil afhængig af disponering frigive 3.000 – 5.000 m² grundareal til byudvikling og byrum.

Behovet for holdepladser til bybusser og regionalbusser kan formentligt reduceres noget, hvis køreplansprincippet ændres radikalt. Mulighederne for at begrænse arealbehovet ved ændringer i køreplanen vil blive belyst nærmere i næste fase af arbejdet, inden der skal tages endelig stilling til den fremtidige placering af busterminalen.

Undersøgelserne har afdækket, at der er flere brugbare alternative placeringer til bybusserne og til regionalbusserne. De forskellige placeringer kan kombineres på forskellig vis, og der er opstillet 7 mulige scenarier. Resultatet af screeningen og analyse af scenarierne er nærmere beskrevet i bilag 1. Et oversigtskort over de forskellige placeringer er i bilag 2.

De muligheder, der er undersøgt er:

 • Bybusterminal på den nuværende placering og regionalbusterminal på Gasværksgrunden (scenarie 1) eller Toldbodgade 7A (scenarie 2)
 • Bybusterminal på Jens Otto Krags Plads og regionalbusterminal på Gasværksgrunden (scenarie 3) eller Toldbodgade 7A (scenarie 4)
 • Ny samlet by- og regionalbusterminal på Toldbodgade 7A (scenarie 5)
 • Bybusterminal på Østervold og regionalbusterminal på Gasværksgrunden (scenarie 6) eller Toldbodgade 7A (scenarie 7).

Konsekvenser af de enkelte scenarier er overordnet vurderet i forhold til økonomi, omstigningsforhold, afstand til bymidte, byudvikling og byggemuligheder på den nuværende grund, trafik og fremkommelighed, forhold for fodgængere og forhold til Byen til Vandet og byudvikling. Undersøgelsen har afdækket de enkelte scenariers styrker og svagheder, ligesom nogle scenarier kan have afledte konsekvenser. Fx. vil placering af bybusterminal på Jens Otto Krags Plads betyde, at der skal findes en anden placering til tilbygning til Kulturhuset – fx. som en del af første etape af Byen til Vandet, og en placering af bybusterminalen på Østervold vil betyde en omlægning af biltrafikken.

På baggrund af undersøgelserne anbefaler forvaltningen, at der gennemføres mere detaljerede undersøgelser af scenarie 2, 4 og 7 i forhold til økonomi, muligheder for skift mellem by- og regionalbusser, mulighed for tilrettelæggelse af køreplaner så arealbehovet minimeres, fremkommelighed for den kollektive trafik, trafikal betjening af bymidten, nærhed til bymidtens funktioner samt mulighed for fremtidig byudvikling og bykvalitet. De tre scenarier er valgt for at tilgodese en så centernær placering af såvel regional- som bybusserne som muligt. En samlet terminal på Toldbodgade eller Gasværksgrunden vurderes at ville flytte bybusserne for langt væk fra centrum, selv om det ville give bedre omstigningsmuligheder. En samlet terminal nær banegården vil have store konsekvenser for nærheden til bymidten og omkostninger til reetablering af parkering, set i forhold til gevinsten ved en samling med togdriften.

Randers Kommune er i samarbejde med Region Midt og de øvrige aktører i gang med at udarbejde en ny kollektiv trafikplan for hele kommunen. Så længe der ikke er truffet beslutning om den fremtidige placering af busterminalen foreslår forvaltningen, at arbejdet med den kollektive trafikplan koncentreres om kørsel i landdistrikterne med hensyn til definition af serviceniveauer samt forsøg med andre kørselstilbud på de tyndt besatte ruter som f.eks. flexbuskørsel. Dette forelægges særskilt for miljø og teknikudvalget. En ny placering til hele eller dele af terminalen vil få stor betydning for, hvordan den kollektive trafik kan tilrettelægges.

Økonomi

Anlægsøkonomien for flytning af busterminalfunktionen anslås at være et sted mellem 17 og 30 mio. kr. afhængigt af omfang og placering. Der er tale om indledende anlægsoverslag inkl. en reserve på 50 %. I overslagene er der indeholdt projektering, tilsyn, belægnings- og jordarbejder, afmærkning, belysning, skilte, udstyr og tavler med realtidsinformation. Der indgår udstyr svarende til niveauet på terminalen i dag inkl. et opvarmet venterum med toilet.

Der er ikke indeholdt eventuelle udgifter til arealerhvervelse, udbygning af afvanding eller omlægning af ledninger. Der er udpeget placeringsmuligheder på kommunale grunde, og der er ikke indregnet tab af evt. byggeretter. Afledte udgifter til krydsombygning, vejudvidelser og nye stoppesteder samt genetablering af parkeringspladser er ikke medregnet, med mindre det specifikt er nævnt. Det kan fx. være nye stoppesteder langs Havnegade/Tørvebryggen for at understøtte skiftemuligheder.

De afledte anlægs- og driftsudgifter – herunder evt. øgede driftsudgifter til den kollektive trafik – er ikke belyst på nuværende tidspunkt og vil skulle undersøges nærmere. Ligeledes har der endnu ikke været dialog med Midttrafik, Region Midt eller andre centrale aktører på området.

En hel eller delvis flytning af busterminalen giver mulighed for byudvikling og salg af byggemuligheder på busterminalens nuværende areal. Byggemulighederne vil afhænge af, hvilken disponering der vælges.

På baggrund af værdisætningen af byggemuligheder i forundersøgelsen til Byen til Vandet kan der forventes salgspriser på 2.000-4.300 kr. pr. m2 byggeret afhængigt af anvendelse, omfang af parkeringskælder, evt. ekstraudgifter til fundering mv. Indtægten for salg af busterminalen vil således bl.a. afhænge af disponeringen og byggemulighederne. Det forventes, at salg kan indbringe 20 – 60 mio. afhængig af grundareal, byggemulighed og anvendelse. Dette forventes præciseret yderligere i den videre proces.

I basisbudgettet for 2018-2021 er afsat i alt 35,6 mio. kr. til Byen til Vandet og der forventes overført ca. 7 mio. kr. i ubrugte midler fra 2017 – i alt 42,6 mio. kr. i budgetperioden. Der er således et ikke disponeret beløb på 13,8 mio. kroner i 2018. Forvaltningen foreslår, at der heraf disponeres 400.000 til nærmere undersøgelser af de valgte scenarier for flytning af busterminalen, afledte effekter og udgifter, konsekvenser for trafik og køreplanlægning samt muligheder for byudvikling.

Som følge af behovet for opsparing til Klimabroen, blev der i budgettet for 2018-2021 endvidere afsat yderligere 10 mio. kr. til Byen til Vandet, fordelt med 5 mio. kr. i 2019 og 2020 til opsparing til klimabroen.

Videre proces

Forvaltningen foreslår, at scenarie 2, 4 og 7 undersøges nærmere som beskrevet. Scenarierne vil blive fyldestgørende belyst i forhold til fordele og ulemper samt økonomi, herunder konsekvenser for den kollektive trafik, muligheder for og omfang af bebyggelse på busterminalgrunden samt bystrategisk betydning. Sideløbende hermed vil forvaltningen gå i dialog med centrale aktører i midtbyen, herunder Randers City og Erhverv Randers, om de forskellige scenarier.

Der vil herefter – forventeligt i foråret 2018 – blive forelagt en sag til stillingtagen. Hvis det besluttes at flytte den nuværende busterminal helt eller delvist, vil den nuværende busterminal kunne indgå i en konkurrence om helhedsplan for Byen til Vandet ultimo 2018.

 

Flytning af busterminalen vil kræve lokalplanlægning og ændringer i bussernes køreplaner – både for den nuværende terminal og for nye placeringsmuligheder. Det vil i forbindelse med planlægning og indledende fordebat blive gennemført offentlig høring. Ny køreplan mv. vil kunne udarbejdes sideløbende med planlægningen.

Byrådet igangsatte 2. maj sidste år en række undersøgelser, der skal belyse mulighederne for at udvikle Busterminalgrunden i midtbyen.

Hver dag stiger ca. 8.000 mennesker på en bus på busterminalen – 5.000 stiger på en bybus og 3.000 stiger på en regionalbus. Halvdelen af samtlige passagerer i bybustrafikken har mål i Randers midtby, og hver tredje bybuspassager – ca. 1.000 personer om dagen – skifter til enten en anden bybus eller en regionalbus på terminalen.

På de mest travle tidspunkter er der 30 busser på samme tid på busterminalen. Så mange busser lægger beslag på et stort areal i den centrale del af byen, men placeringen er ideel i forhold til at kunne tilgodese de mange buspassagerer, der skifter bus eller har mål i Randers midtby. Ligeledes bidrager terminalen til kundegrundlaget for butikker og servicefunktioner i nærområdet. Den eksisterende busterminal med stoppesteder, nødvendige manøvrearealer og opholdsmuligheder for de mange ventende passagerer optager et areal på ca. 7.200 m². Dertil kommer areal til venterum og chaufførfaciliteter.

De første undersøgelser af alternative placeringer til busterminalen er nu gennemført. Den nuværende terminal er ikke indrettet efter moderne anbefalinger, idet de fleste busser skal bakke ved afgang. Omvendt betyder det, at terminalen allerede i dag er forholdsvis komprimeret, og at det vil ikke være muligt at begrænse arealforbruget på den nuværende beliggenhed afgørende, med mindre der foretages gennemgribende ændringer i køreplanlægningen for både bybusser og regionalbusser.

 

Scenarier
Busterminalgrunden er et bystrategisk vigtigt sted, da grunden kan være nøglen til at sammenbinde byen og vandet med nye forbindelser, bebyggelse og byfunktioner. Men grunden udgør samtidig et centralt og meget velbeliggende knudepunkt for bustrafikken såvel i byen som på regionalt plan. For at kunne udvikle busterminalen til nye byfunktioner og skabe bedre sammenhæng mellem byen og vandet, vil det være nødvendigt, at der sker en hel eller delvis flytning af busterminalfunktionen og dermed en afvejning af byudviklingsmuligheder og tekniske fordele for den kollektive trafik. Det er ikke muligt at lave større byudvikling på busterminalen samtidig med, at alle busser kan bibeholdes der. Derfor skal der tænkes nyt. Forvaltningen foreslår derfor Udviklingsudvalget at der arbejdes med flere mulige fremtidige løsninger.

Scenarie 2 foreslår at bybusser bibeholdes på busterminalen på Dytmærken 12. Regionalbusserne flyttes til Toldbodgade 7A.

Scenarie 4 foreslår at bybusserne flyttes på Jens Otto Krags Plads, og regionalbusser til Toldbodgade 7A.

Endelige scenarie 7 hvor bybusserne flyttes tilbage til Østervold og regionalbusserne flyttes til Toldbodgade 7. Det er tre scenarier, der nu skal drøftes videre med interessenter, herunder Randers City og Erhverv Randers, for placeringen.

Desuden foreslås at der gives anlægsbevilling på 400.000 kr. af de afsatte midler i budget for Byen til Vandet til nærmere undersøgelser af de valgte scenarier for flytning af busterminalen, afledte effekter og udgifter, konsekvenser for trafik og køreplanlægning samt muligheder for byudvikling.

Videre proces

Scenarierne vil blive fyldestgørende belyst i forhold til fordele og ulemper samt økonomi, herunder konsekvenser for den kollektive trafik, muligheder for og omfang af bebyggelse på busterminalgrunden samt bystrategisk betydning. Sideløbende hermed vil forvaltningen gå i dialog med centrale aktører i midtbyen, om de forskellige scenarier.

Der vil herefter – forventeligt i foråret – blive forelagt en sag til stillingtagen. Hvis det besluttes at flytte den nuværende busterminal helt eller delvist, vil den nuværende busterminal kunne indgå i en konkurrence om helhedsplan for Byen til Vandet sidst på året.

Flytning af busterminalen vil kræve lokalplanlægning og ændringer i bussernes køreplaner – både for den nuværende terminal og for nye placeringsmuligheder.

Det vil i forbindelse med planlægning og indledende fordebat blive gennemført offentlig høring.

Ny køreplan mv. vil kunne udarbejdes sideløbende med planlægningen.

Der er foretaget en overordnet undersøgelse af andre placeringsmuligheder for busterminalen i Randers midtby – enten i form af en samlet busterminal eller en opdeling af bybusser og regionalbusser.

Forvaltningen indstiller, at de tre scenarier for fremtidig placering af busterminalfunktionen i Randers belyses nærmere, inden der tages endelig stilling.
Der har tidligere været skitseret et overdækket butikscenter på busterminalområdet samt et superstoppested på begrænset plads mod Havnegade med ud- og indkørsel til Havnegade. Der blev dengang ikke arbejdet videre med ideerne eller foretaget vurderinger af, hvor de mange buspassagerer og busser, der bruger området, skal flyttes hen, og der blev heller ikke taget stilling til, om der var tilstrækkelig plads til, at bustrafikken kan manøvrere på den afsatte plads.
De muligheder, der er undersøgt er:

 • Bybusterminal på den nuværende placering og regionalbusterminal på Gasværksgrunden (scenarie 1) eller Toldbodgade 7A (scenarie 2)
 • Bybusterminal på Jens Otto Krags Plads og regionalbusterminal på Gasværksgrunden (scenarie 3) eller Toldbodgade 7A (scenarie 4)
 • Ny samlet by- og regionalbusterminal på Toldbodgade 7A (scenarie 5)
 • Bybusterminal på Østervold og regionalbusterminal på Gasværksgrunden (scenarie 6) eller Toldbodgade 7A (scenarie 7).

Anlægsøkonomien for flytning af busterminalfunktionen anslås at være et sted mellem 17 og 30 mio. kr. afhængigt af omfang og placering.
I basisbudgettet for 2018-2021 er afsat i alt 35,6 mio. kr. til Byen til Vandet og der forventes overført ca. syv mio. kr. i ubrugte midler fra 2017 – i alt 42,6 mio. kr. i budgetperioden. Der er således et ikke disponeret beløb på 13,8 mio. kroner i 2018.