Byrådet i Randers besluttede i september at styrke indsatsen mod socialt bedrageri. En del af den skærpede indsats er, at ansætte to yderligere medarbejdere i kontrolenheden

Denne nye enhed er nu blevet oprettet og fungerer som forlænget arm for kontrolenheden i Borgerservice.

“Vi har mulighed for at få adgang til stort set alle økonomiske oplysninger. Skatteoplysninger, kontoudtog, regnskaber og så videre. Herudover kan vi i nogle tilfælde også finde på at benytte os af internettet og de sociale medier til at finde ud af, om en borger nu også har helt rent mel i posen.” Ordene kommer fra Bo Møller Johansen, som sammen med Helle W. Kjeldsen udgør den nye enhed, som er fysisk placeret i jobcenterets arbejdsmarkedsafdeling.

Med ansættelsen af de to nye medarbejdere er kontrolenheden rykket endnu tættere på de sager der handler om udbetaling af blandt andet kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, sygedagpenge, tilskud til selvstændige, førtidspension og andre sociale ydelser fra arbejdsmarkedsafdelingen. Kontrolenheden i Borgerservice vil fortsat tage sig af sager, der vedrører øvrige sociale ydelser.

Arbejdsmarkedsafdelingen har den personlige kontakt med borgere, der modtager ydelser, og har et dybdegående kendskab til lovgivningen på området, mens Kontrolenheden har ressourcer og viden om kontrol af borgere og virksomheder. Samarbejdet tilbage i 2016 fungerede dog ikke som ønsket, da begge afdelinger manglede ressourcer til at inddrage hinanden i kontrolarbejdet og at holde overblik over fælles sager samt den skiftende lovgivning hos den anden afdeling. Derfor blev det i Byrådet i september sidste år besluttet at optimere indsatsen med to nye stillinger.

En del af styrkelsen af indsatsen mod socialt bedrageri består i at øge den opsøgende virksomhedskontrol i Randers Kommune. Ved at være synlig i lokalområdet i form af kontrolbesøg opstår både en direkte effekt samt en forbyggende effekt over for snyd med offentlige ydelser. Med hjemmel i retssikkerhedsloven.

Mere effektiv kontrolindsats
Kontrolenheden er sat i verden for at sikre, at borgere i Randers Kommune kun modtager de offentlige ydelser, de har ret til, og enhedens medarbejdere arbejder aktivt på at stoppe socialt bedrageri med offentlige ydelser.

Med placeringen af kontrolenhedens to nye medarbejdere på jobcenteret, bliver kontrolindsatsen nu en integreret del af arbejdsmarkedsafdelingen, som derved får styrket kontakten til kontrolenheden. Samtidig betyder den nye organisering, at kontrolenheden nu råder over medarbejdere med stor erfaring fra arbejdsmarkedsområdet. De har et grundigt, løbende opdateret kendskab til den gældende lovgivning, som kontrolenheden hidtil ikke har haft mulighed for at følge med i samme omfang.

En anden fordel er, at de nye kontrolmedarbejdere i kraft af deres daglige gang på jobcenteret kan skabe større opmærksomhed på socialt bedrageri blandt sagsbehandlerne.

På baggrund af en dialog mellem Borgerservice og Arbejdsmarkedsafdelingen, er det konstateret, at der et stort potentiale ved at styrke den fælles indsats mod socialt bedrageri. Derfor indstillede forvaltningen i 2017 at  opnormere kontrolindsatsen med to stillinger.

Kontrolenhedens formål er at sikre, at udbetaling af sociale ydelser til borgere sker på korrekt grundlag. Kontrolenhedens arbejde består derfor i at stoppe uretmæssige udbetalinger til borgere, samt at forbygge snyd med offentlige ydelser.

I 2016 afdækkede den daværende kontrolenhed snyd for 5,5 millioner kroner i Randers Kommune.

Kontrolenheden samarbejder med en række offentlige myndigheder og afdelinger internt i Randers Kommune. Kontrolenheden er afhængig af, at der samarbejdes og udveksles oplysninger på tværs af afdelinger, da det er fagforvaltningerne, der har den nære borgerkontakt og nemmere kan opfange uhensigtsmæssigheder i udbetalingen af ydelser.

Opstår der undren eller mistænkelige forhold, undersøger Kontrolenheden sagen nærmere. De foretager både udgående kontrolbesøg på virksomheder eller kalder borgere ind til en samtale. Her er der stor fokus på at yde individuel hjælp til borgeren, til at få rettet op på situationen ud fra en helhedsorienteret indsats.

Kontrolenheden lægger vægt på at være synlige i lokalområdet, for at vise, at snyd ikke tolereres. Derfor arbejdes der på, at styrke den udgående indsats med kontrolbesøg på virksomheder.

Randers Kommune forventer, at ansættelsen af de to nye medarbejdere vil betyde en nettofortjeneste på ca 1,8 mio kroner, når løn og andre udgifter er fraregnet.

Evalueres hvert år
Kommunernes udgifter til indkomstoverførsler er omfattet af den såkaldte budgetgaranti på landsplan, der indebærer at kommunerne under ét bliver kompenseret for stigende udgifter til indkomstoverførsler og modsat bliver modregnet ved faldende udgifter. Der har de senere år været et øget fokus på socialt bedrageri hos kommunerne og en styrkelse af samarbejdet internt i kommunerne.

Dette vil – alt andet lige – betyde faldende udgifter til indkomstoverførsler på landsplan og dermed et lavere bloktilskud. Det er derfor vigtigt, at også Randers Kommune gør en ekstraordinær indsats – således at mindreudgiften til indkomstoverførsler kan imødegå en eventuel reduktion i bloktilskuddet.

Af forsigtighedshensyn foreslås det derfor, at Randers Kommune alene indregner en gevinst svarende til lønudgiften for de ekstra ansatte.

Byrådet vedtog i september dog, at serviceudgifterne på det administrative område blev hævet med én million fra 2018 og frem til ansættelse af to nye medarbejdere.

Kontrolenheden afrapporterer én gang årligt til Økonomiudvalget om det opnåede kommunale og statslige provenu på afsluttede sager i det pågældende år. Her evalueres på om det økonomiske mål er nået, eller om der er behov for justering.