Info til Overmark: Det betaler Randers Kommune i leje i Water Wellness

 

Byrådsmedlem Bjarne Overmark vil vide, hvad det koster Randers Kommune at betale husleje i 30 år Water Wellness i Randers. Overmark vil have sagen og svaret i byrådssalen på onsdag den 14.. maj, men allerede i dag kan Din Avis give Overmark besked.

I løbet af 30 år – med sidste betaling i 2044 – vil Randers Kommune have betalt i omegnen af 500 millioner eller en halv milliard i husleje.

Avisen har med regnskabskyndig bistand fra Samvirkende Idrætsklubber i Randers SIKR regnet på tallene og er kommet frem til i omegnen af 508 mio, mens tallet fra Randers Kommune siger ca, 491 mio over de 30 år.

Da Randers Kommune indgik kontrakt omkring Water og Wellness, underskrev man en 30-årig driftsaftale med Gribskov Gruppen A/S, der har investeret 214 mio i projektet og stillet svømmefaciliteterne til rådighed.

 


Hallo Overmark: 13.4 mio kr i år og 511 mio efter de 30 år

 

Efter 30 år er der betalt 511 mio i leje til vandland, hvor den årlige betaling stiger hvert år – de sidste år til mere end 20 mio årligt

 

Da Randers Kommune indgik kontrakt omkring Water og Wellness i Randers, underskrev man en 30-årig driftsaftale med Gribskov Gruppen A/S, der har investeret 214 mio i projektet og stillet svømmefaciliteterne til rådighed.

Det første år skulle Randers Kommune leje sig ind for 12 mio årligt, og derefter skulle kommunens leje – betaling – stige med to procent årligt. Altså i år 2 stige med 240.000 kroner – og altså løseligt udregnet i alt en mio i de første fire år….

Efter 30 år har Randers Kommune iflg. beregninger foretaget både af Samvirkende Idrætsklubber i Randers, SIKR, og Din Avis betalt mere end 500 mio – rettere sagt 511.918.093 kroner i leje for, at foreninger, skoler, ældrecentre og handicappede borgere kan benytte sig af husets svømmefaciliteter, bestående af 50 meter bassin inkl. varmtvandsbassinerne.

Resten af faciliteterne i Water & Wellness Randers drives på kommercielle vilkår.

På byrådsmødet 23. april ville Bjarne Overmark høre om tallene, men sagen blev udsat til næste byrådsmøde på onsdag 14, maj, men vi kan give – og har givet Overmark – tallene.

Tallene er nu også fremme i forbindelse med byrådsdiskussionen, og kultur- og fritidschef Claus Engstrup har i mail til avisen fortalt, at den samlede betaling bliver ca. 491 mio.

Det tal forstår avisen, der har regnet videre på udbetalingerne offentliggjort for 2015, 2016 og 2017, ikke. Fra kommunal side oplyses det også, at udgiften i 2018 beløber sig til 13.421.935 kr. og dermed er perioden 2015-2018 incl. betalt i alt 50.950.808 kr.

Aftalen Gribskov Gruppen A/S gik på 12 mio det første år og derefter en stigning på to procent pr. år frem til kontraktens udløb i 2044. Det er det regnestykke, SIKR og Din Avis har gjort færdigt.

I de kommunale papirer hedder det, at de årlige udgifter til leje af timer siden 2015 har været følgende:

2015: 11.469 mio (indvielse 4. februar og derfor ikke helårsvirkning) (12 mio)

2016: 12.900 mio

2017: 13.158 mio

2018: 13.421 mio

Disse tal er offentliggjort af kommunen, hvorefter avisens og SIKR’s beregninger er foretaget ud fra disse og med en stigning på to pct. pr. år efterfølgende.

Det bliver ved og ved og ved med at stige indtil 2044, hvor års-beløbet iflg. både SIKR’s og avisens udregninger er på over 22 mio.

”Med den aftalte årlige reguleringsprocent og ekstra bidrag til sauna i 10 år bliver den samlede betaling ca. 491 mio. kr. over 30 år,” lyder svaret fra Claus Engstrup.

 

Koster 30.000 kr. om dagen

 

Nærlæser man den kommunale økonomiske indsats på idrætsområdet i Randers Kommune for 2017 fremgår det, at det meget omdiskuterede Water Wellness kostede Randers Kommune mere end 30.000 kroner – om dagen….

Vore udregninger tager udgangspunkt i en årlig leje på 12 mio til vandlandet.

Det er en mio om måneden…

Med 30-31 dage pr. måned er det altså ca. – eller rettere godt og vel – 30.000 kroner om dagen….

Med maksimalt 15 timer åbnet i døgnet er det 2.000 kommunale kroner i timen.

Og det bliver ikke mindre fremover, for i aftalen mellem Randers Kommune og Water & Wellness er aftalt en fast årlig stigning på to procent.

Det skal dog retfærdigvis nævnes, at det nu nedlagte Kærsmindebad kostede fem-seks mio årligt, og den ekstra udgift er således seks-syv mio årligt.

Overmark: Forstår godt idrættens bekymring

 

Bjarne Overmark vil kende udgifterne år for år

Byrådsmedlem Bjarne Overmark fra Beboerlisten læste Din Avis tidligere i år og noterede dig idrættens bekymring omkring kommunale tilskud frem over.

Nu har han rejst sagen omkring kommunal udgift til Water Wellness Randers i byrådssalen, hvor han vil vide, hvad det koster Randers Kommune år for år.

Avisen kontaktede ham for at høre, om han havde det nøjagtige tal, Randers Kommune har betalt efter 30 år.

Det havde han ikke, og det er der heller ingen af de øvrige politikere, avisen har henvendt sig til, der umiddelbart har haft kendskab til.

Men tallet er over 500 mio.

”Det er derfor, jeg hele tiden har sagt nej til det projekt. Det er mange penge, og de kan bruges en gang. Jo, jeg forstår godt, at idrætten er bekymret,” lyder det fra Overmark, der får mulighed for at debattere Water Wellness på det kommende byrådsmøde på onsdag 14. maj.

Overmark: Hvad har det kostet år for år?

 

Randrusiansk idræts og Samvirkende Idrætsklubber i Randers’ bekymring over stigende udgifter til Water Wellness var af Beboerlistens Bjarne Overmark sat på dagsordenen på byrådsmøde mandag 23. april.

Overmark ville efter artikel i Din Avis vide, hvad vandlandet koster og har kostet år for år, men han fik i første omgang ikke noget ud af det, for sagen blev udsat til næste byrådsmøde.

Bjarne Overmark fremsendte i mail af 1. marts 2018 følgende:

”Beboerlisten anmoder om, at SIKR’s bekymring over stigende udgifter til Water Wellness jf. artikel i Din Avis d. 28.2.2018 sættes på dagsordenen til næste byrådsmøde. Borgmesteren anmodes om at kommentere den bekymring, SIKR har givet udtryk for i relation til stigende kommunale udgifter til Water Wellness,” skrev Overmark.

____

Tallet bekræfter SIKR i frygten

 

511 mio i husleje til Water Wellness skaber panderynker hos SIKR-formanden

 

Samvirkende Idrætsklubber i Randers, SIKR; har tidligere udtrykt bekymring over de hvert år indtil 2044 stigende huslejeudgifter i Water Wellness på Viborgvej. For udgifterne til huslejen tages idrætspuljen.

Og nu er SIKR-formand René Skjøde Andersen blevet endnu mere bekymret.

Da han erfarer, at den samlede nusleje i WW i 30 år beløber sig til omkring en halv milliard, er hans første kommentar:

”Det bekræfter os bare i frygten, vi allerede nærer omkring breddeidrættens muligheder fremover. Vi anerkender fuldt ud, at Kærsmindebadet var nedslidt og, at der var behov for andet og nyt, og Water Wellness er da flot, men det er godt nok mange penge, man betaler for at være der ….

Siger René Skjøde Andersen og gentager så frygten for, at de stigende udgifter til husleje på Viborgevej vil betyde, at de mange store projekter, kommunens klubber har på tegnebrættet, bliver udskudt i endnu længere tid.

Efter 30 år er der iflg. avisens og SIKR’s udregninger betalt 511 mio i leje til vandland, hvor den årlige betaling stiger hvert år- i 2018 betales 13.4 mio, mens der beregnet skal betales eksempelvis 20.3 mio i 2039.

Hvert år tillægges betalingen to procent, hvorefter der så året efter igen skal tillægges to procent af det nye tal.

Det er denne aftale og konstante stigning, SIKR, er bekymret for og over, da man frygter, den kan komme til at koste på andre områder på idrætsområdet.

12.3 mio til Water & Wellness er blot 500.000 – en halv mio – mindre end den samlede 2017-udgift til driften af alle kommunens idrætsanlæg.

På idrætsområdet var afsat 79,2 mio for 2017, og de blev fordelt med 75 pct. – 59.1 mio – til faciliteter og drift, 11.2 mio til anlæg og 8.9 mio til aktivitetstilskud.

Anlægsbudgettet beløb sig til 14 pct. af det samlede beløb, mens aktivitetstilskud snupper 11 procent.

Og går man så længere ned i tallene, kommer man frem til fordelingen af de 59,1 mio til faciliteter og drift.

Tallene (og procentsats af den samlede pulje i parentes):

Selvejende haller 18.6 mio (31)

Idrætsanlæg 12.8 (22)

Kærsmindebadet/Water & Wellness 12.3 (21)

Lokaletilskud 9.5 mio (16)

Parker 3.6 (6)

Kommunale haller 2.3 (4)

 

 

FAKTA

De øvrige puljer

Anlæg

11.2 mio – fordeling og procentdel:

Startkapital hal 4 8.2 (73)

Langvang Atletik- og Multihal 3.6 (14)

Breddeidrætsfaciliteter 1.3 (12)

Anlægstilskud Purhushallen 100.000 (1)

 

Aktiviteter

8.9 mio er fordelt således:

Breddeidrætsmidler 3.3 (37)

Medlemstilskud 2.6 (29)

Team Danmark-aftale eksklusiv undervisning 1.6 (18)

Kursustilskud 1.0 (11)

Udviklingsmidler 0.2 (3)

Frie tilskudsmidler 0.1 (1)

Samvirker 0.1 (1)


DET SAGDE SIKR I FEBRUAR

De stadig stigende udgifter til den kommunale leje af det randrusianske vandland blev taget op på SIKR-repræsentantskabsmødet i februar, hvor det i bestyrelsens beretning klart blev bekendtgjort, at SIKR er bekymret.

”SIKR ser stadig med bekymring på stigende udgifter til den kommunale leje af Water & Wellness – en stigning, der er en konsekvens af den indgåede aftale mellem Randers Kommune og Water & Wellness. En aftale, der indeholder en aftale om en fast årlig stigning på to procent. Og det vil få konsekvenser,” frygter man i SIKR.

”Den aftale vil over en lang aftaleperiode, hvor bevillinger til kultur- og fritidsforvaltningen ikke kan forventes at stige tilsvarende, medvirke til at udhule budgetterne og på sigt give færre midler til andre aktiviteter,” frygter SIKR-bestyrelsen.

SIKR-bestyrelsen hæftede sig i beretningen også ved, at der – i 2017 i forhold til 2016 – skete et fald på 6.2 mio i de kommunale udgifter til idrætsområdet.

DET SVAREDE POLITIKERNE

 

Din Avis henvendte sig til 11 politikere for at høre eventuelle kommentarer til, at Water Wellness efter 30 år har kostet Randers Kommune mere end/omkring 500 mio i leje.

Vi ville også gerne vide, hvor politikerne fremover vil finde pengene til idrætten.

En række politikere har ikke reageret på avisens mail, og mange svarer undvigende eller dribler udenom.

Her de svar, vi fik:

 

Frank Nørgaard, Dansk Folkeparti:

Jeg og Dansk Folkeparti i Randers har fuld tillid til de økonomiske aftaler, der er indgået mellem Randers Kommune, Water & Wellness og den kommende Hal4.

Der er i de seneste to budgetter prioriteret flere penge til idrætten. Bl.a. er tilskud til haltimer øget betragteligt.

SIKR får i den grad sin del af den kommunale kage, og DF ser gerne, at der også prioriteres penge til niche-sportsgrene. Hvor de penge skal komme fra, må afklares i politiske forhandlinger.

 

Henning Jensen-Nyhuus, Socialdemokratiet og tidl. borgmester:

Husk på, at det er ren leje, for driften står kommunen ikke for. Det gør bygherre og ejerne.

Så selv om man kommer op på mindst 300-400 mio. på 30 år i leje, skal man se det i det rigtige perspektiv. Vi betaler kun leje og ingen forpligtelser derudover m.h.t. drift/anlæg.

Som jeg husker var det i begyndelsen en årlig leje på ca. 11 mio. Herfra skulle man modregne driften på Kærsmindebadet på ca. 6 mio. Så der er tale om en ren netto ekstra ydelse på ca. 5 mio. om året,

Men til gengæld ikke flere ekstra både forudsete og uforudsete udgifter på Kærsmindebadet.

 

Mogens Nyholm, Radikale Venstre:

Kommunen bruger helt sikkert mange penge på vand til borgerne. Sandheden er jo nok, at de partier der stemte ja (forhåbentlig) var klar over, at anseelig kommunal leje af timer var en forudsætning for, at W&Ws kunne/kan hænge sammen rent økonomisk.
Din Avis` fremstilling af, at kommunen kommer til at betale mere i leje end, hvad svømmebadet har kostet i anlægskroner er utvivlsom rigtigt.
Økonomidelen var forklaringen på, at Radikale i sidste øjeblik valgte at stemme nej til W&W. Men ingen tvivl om, at det er et flot svømmebad. Men det koster kassen i de næste ca. 25 år. Sådan er kontrakten skruet sammen.

Hal 4 bliver helt sikkert en flot hal. Dog med den tilføjelse, at vi får mere af noget, vi har i forvejen.

Økonomi- og behovsdelen gjorde, at Radikale endte med ikke at støtte Hal 4’s etablering. Radikale Venstre var/er bl.a. bange for, at andre haller i kommunen som konsekvens heraf lukkes i årene fremover. Kun Venstre og DF støttede dette borgmester-projekt.
Torben Hansen, borgmester, Socialdemokratiet:

Randers Byråd indgik i 2012 en kontrakt med Leisure Danmark som en del af et OPP-samarbejde omkring svømmebadet Water Wellness Randers. Leisure Danmark har som OPP-leverandør opført svømmebadet og står for vedligeholdelse og drift, mens Randers Kommune har indgået en aftale om årlig leje af timer i 50 meterbassinet og terapibassinerne for en 30-årig periode. Randers Kommunes årlige leje af timer i Water Wellness Randers er uændret i forhold til den politiske beslutning og alene reguleret med to procent årligt også jf. den politiske beslutning.

 

Louise Høgh, Venstre, formand for sundheds-, idræts- og kulturudvalget:

Prisreguleringen vedr. Water & Wellness er besluttet af Randers Byråd og lagt ind i basisbudgettet. Jeg forstår det således, at SIKR vil holde øje med, at de tildelte midler til det øvrige idrætsområde ad åre ikke bliver tilsvarende mindre. Og det ser jeg som ganske naturligt og forståeligt, at de gør.
De reagerede ikke

Dem hørte vi ikke fra:

Karen Lagoni, Socialdemokratiet, næstformand i sundheds-, idræts- og kulturudvalget

Daniel Madie, Konservative

Charlotte Bromann Mølbæk, SF

Bjarne Overmark, Beboerlisten (ham kontaktede avisen og gav ham det tal, der først nu kommer frem)

Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten

Frida Valbjørn Christensen, EnHedslisten

FAKTA

 

Water & Wellness Randers

åbnede 4. februar 2015.

I bygningens 6.700 kvadratmeter er der bl.a. 50 m. bassin til konkurrencesvømmere og motionister, badelandsområde med Danmarks længste indendørs vandrutsjebane, varmtvandsbassin til baby- og handicapsvømning, fitnessafdeling og wellness-afdeling med saunahave.

Water & Wellness Randers er Danmarks første og største offentligt-privat partnerskab, OPP, inden for kultur- og fritidsområdet.

Water & Wellness Randers er opført i samarbejde med Randers Kommune og Gribskov Gruppen A/S. Arbejdernes Landsbank og LR-Kredit har stillet finansiering til rådighed for Gribskov Gruppen A/S, som samlet set har investeret 214 millioner i byggeriet.

Ved indgåelse af OPP-kontrakten underskrev man en 30-årig driftsaftale. Gribskov Gruppen A/S stiller svømmefaciliteter til rådighed for Randers Kommune.

Kommunen betaler for, at foreninger, skoler, ældrecentre og handicappede borgere kan benytte sig af husets svømmefaciliteter, bestående af 50 meter bassin inkl. varmtvandsbassinerne. Resten af faciliteterne i Water & Wellness Randers drives på kommercielle vilkår                                                                                                                          Kilde: Water & Wellness

 

Underskud i 2015 og 2016

Water & Wellness i Randers kørte med underskud i både 2015 og 2016.

Årsregnskabet for 2016 viste underskud er på 848.000 kroner – en mio mindre end i 2015, der gav et underskud på godt 1,8 mio. kr.

___

SAGEN OG KOMMUNENS TAL

Bjarne Overmark, Beboerlisten, har anmodet om, at der på byrådsmøde sættes en sag på dagsordenen vedr. SIKR’s bekymring over stigende udgifter til Water Wellness Randers.
Overmark ønsker at få oplyst Randers Kommunes udgifter til Water Wellness Randers år for år siden etableringen og indvielsen af svømmehallen i 2015.
Forespørgslen stilles på baggrund af en artikel i Din Avis den 28. februar 2018 med overskriften ”SIKR-bekymring over den stigende vandlandsudgift ”
Randers Kommunes lejeudgift er i kontrakten sat til at stige to procent om året frem til 2045, og de årlige udgifter til leje af timer i Water Wellness Randers har – iflg. kommunens tal – siden 2015 været følgende:
2015: 11.469.638 kr. (WWR blev indviet i den 4. februar 2015 – og derfor ikke helårsvirkning)
2016: 12.900.745 kr.
2017: 13.158.760 kr.
2018: 13.421.935 kr.
Den årlige lejeudgift er indregnet i budgettet for Kultur og Fritid og følger den normale prisfremskrivning.