Efter at have vundet retssagen mod Randers kommune 5. april, ønsker Kasper Fuhr Christensen og Bjarne Overmark nu beslutninger i de berørte udvalg ugyldiggjort fra juni 2015 og frem til årsskiftet 2017/18

 

Torsdag 5. april gav Randers Byret Daniel Madié, Bjarne Overmark og Kasper Fuhr Christensen medhold i, at den ændring af styrelsesvedtægten, hvis formål var at udløse den omkonstituering, der gjorde, at de tre kunne afsættes som udvalgsformænd, var ugyldig.

Dommen sagde: “Kommunalbestyrelsens beslutning af 22. juni 2015 om ændring i Randers Kommunes styrelsesvedtægt i funktionsperioden 2014-2017 er ugyldig.”

“Når en beslutning er ugyldig, betyder det, at den ikke får retsvirkning efter sit indhold. Eller sagt mere mundret: En ugyldig afgørelse gælder ikke”, slår Fuhr og Overmark fast i en pressemeddelelse.

Beslutningen af 22. juni 2015 førte til, at alle de stående udvalg og økonomiudvalget blev nedsat på ny. Sidstnævnte må derfor også betragtes som ugyldigt, mener de to.

“Følgen heraf må være, at de udvalg, der blev nedsat på byrådsmødet 22. juni 2015, ikke har haft kompetence efter kommunestyrelsesloven. Alle beslutninger truffet af udvalgene i perioden fra den ugyldige beslutning af 22. juni 2015 til og med 31. december 2017 må derfor være behæftet med kompetencemangel. En beslutning, der er truffet af en inkompetent myndighed, er som hovedregel ugyldig. Eller sagt på jysk: De beslutninger, der er blevet truffet af udvalgene  i perioden fra omkonstitueringen den 22. juni 2015 til og med den 31. december 2017, gælder som udgangspunkt ikke”, siger de to lokalpolitikere.

Derfor stiller både Overmark og Fuhr spørgsmål til forvaltningen om de er enig i, at de beslutninger, der er truffet af udvalgene i ovennævnte periode, som udgangspunkt er ugyldige som følge af kompetencemangel?

Desuden efterlyser de to politikere konsekvenser hvis udvalgenes beslutninger er ugyldige.

Både Fuhr og Overmark stiller spørgsmålstegn ved om de økonomiske vederlag der er udbetalt til udvalgene eventuelt skal tilbagebetales og endelig ønsker politikerne at stille både daværende kommunaldirektør og byrådssekretær til ansvar for de tab kommunen har lidt i forbindelse med sagen.

De to vil gerne have spørgsmålene besvaret til byrådsmødet 11. juni.