I går 17. maj, kunne man uden slinger i valsen se fire Socialdemokraters (Iben Sønderup, Karen Lagoni, Anker Boje og Henrik Leth) holdning til problemerne med stigende vandstand i og omkring vores åer og vandløb.

De fire Socialdemokrater mener, at den høje vandstand i Gudenå, Nørreå, Skals Å osv. for en stor del er selvskabte!!! Det synes jeg er en ualmindelig grov og forkert konstatering.

Læserbrevsskribenterne er udmærket klar over, at der er mange andre faktorer end lodsejernes dræning som spiller ind.

Vandremuslingen har siden 2007-2008 indfundet sig i Gudenåen, og den er IKKE en naturlig del af vores vandmiljø. Dette har medført at vandet er filtreret så grøden kan vokse selv på de dybere dele af Gudenåen.

Grundvandet stiger pga. et lavere vandforbrug samt mere nedbør.

Mere nedbør som vi har set de seneste to år, gør ikke tilstanden bedre.

Nu er det jo heller ikke ”kun” landbruget som udfordres kraftigt af stigende vandstand. Det er også ganske almindelige mennesker og virksomheder udenfor byerne som oplever vand i kældre, lagerhaller, døde træer der er druknet i vandet og græsarealer der er så sumpede, at ikke engang natur- og friluftsfolk kan komme i nærheden af åen. Også veje og stier lider skade når de gentagne gange står under vand.

Det pudsige i denne sag er, at læserbrevsskribenterne slet ingen skrupler har med at sikre byerne vha. kloakseparering, større dimensioner på rør til afledning af overfladevand fra veje, stier, indkørsler, terrasser osv., men hvor ender vandet… I vores vandløb, men her skal omgivelserne bare accepterer at alt forsumpes.

Hvad er der ved at have en natur man ikke kan komme ud til, og er det attraktiv natur når en smuk blomstereng med græssende dyr omdannes til et ubrugeligt sumphul der gør husdyrene syge, og ikke engang harer og rådyr vil være der?

Derfor er jeg rigtig godt tilfreds med den tidligere Miljø- og Fødevareminister, Esben Lunde Larsens initiativ til en ændring af Vandløbsloven, således at §1 som lyder: Ved denne lov tilstræbes at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand, navnlig overfladevand, spildevand og drænvand igen får 1. prioritet!

Til slut vil jeg stilfærdigt minde Iben, Karen, Anker og Henrik om, at de jo var en del af forårets visionsseminar hvor er var enighed om, at Randers Kommune skal være ”En attraktiv kommune, der finder helhedsorienterede løsninger til gavn for natur, miljø, borgere og virksomheder i det åbne land”

 

Frank Nørgaard

Medlem af Randers Byråd for DF

Udvalgsformand for Miljø- og Teknikudvalget