Der har været en del diskussioner om, hvorvidt de to forladte tankstationsgrunde i Drastrup og ved Havnegade i Randers er forurenet efter nedlæggelsen. Nu viser rapport, at det gør sig gældende for grunden i Drastrup

 

Der er lavet rapporter om de to grunde af Region Midtjylland. Og de viser begge, at der er vidensniveau 1 – det vil sige, at der findes meget lidt viden om, hvorvidt de to grunde er forurenet. Nu viser en rapport der ikke har været fremsendt til forvaltningen i Randers, at grunden i Drastrup rent faktisk er forurenet.

“Vi er nu ved at kigge på, om der skal laves en oprensning”, siger Sidsel Homann Jørgensen sekretariatschef hos Randers Kommunes Miljø og Teknik.

“Det viser sig at Drastrup er forurenet flere steder, og vi skal nu til at finde ud af, om det er sket før 1992 eller før 2001. Der er nemlig to årstal, der gør sig gældende, når vi skal kigge på det. Men det bliver svært at påvise”, siger hun.

Rapporten er ikke blevet fremsendt korrekt, og derfor er der først nu kommet fokus på det.

Dette kan også være muligt med Shellgrunden, som der lige nu er forhandlinger med kommunen om et muligt køb.

Den forladte Shell-grund ved havnen har ligget efterladt med ukrudt og efterladenskaber fra en benzintank siden 2014, hvor tanken lukkede. Den går ikke længere, mener Iben Sønderup (S) og Shell venter på det rigtige tidspunkt at sælge.

“I Region Midtjylland findes der i alt 1096 tankstationsgrunde, som er kortlagt forurenede på vidensniveau 1 og/eller 2. Vi har altså et omfattende problem med jordforurening efter tankstationer.  Ministeren henviser i sit svar til mig til den private ejendomsret. Men kan det virkelig passe, at en virksomhed blot kan efterlade en forurenet grund uden en tidsgrænse for, hvornår den skal renses op?”, spørger Iben Sønderup.

 

Uvis om der er forurening

I en mail til Iben Sønderup oplyser Sidsel Homann Jørgensen at:

“Vi kan oplyse, at ofte vil olie- og benzintanke ved sløjfning typisk blive rengjort, afblændet og sandfyldt uden en egentlig opgravning, hvis det kan undgås. Brændstoftanke der er bundtømt og afblændet udgør som sådan ingen forureningsrisiko. Ved efterfølgende ændring af arealanvendelsen til f.eks. bolig, kan tankene selvfølgelig blive et problem ift. evt. forurening, fundering m.v., hvis der ved en miljøundersøgelse af ejendommen konstateres forurening.

For de ejendomme der er kortlagte vil der i forbindelse med ansøgning om ændret arealanvendelse til følsom anvendelse, f.eks. til bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads være krav om § 8 tilladelse i.h.t. jordforureningsloven. I den forbindelse vil der blive krævet en forureningsundersøgelse. En tilladelse efter § 8 i Jordforureningsloven har til formål at stille vilkår der sikre, at forureningen ikke udgør en risiko i forhold til grundvand, overfladevand, internationale naturbeskyttelsesområder og at den ikke påvirker menneskers sundhed.

Da ejendommene (Havnegade 7 og Gl. Grenåvej 222) er kortlagt på Vidensniveau 1 i henhold til jordforureningsloven er der ikke konstateret forurening – de er alene kortlagt som muligt forurenede på baggrund af virksomhedens historik. For nuværende er det derfor uvist om der er forurening og hvis der er, kender man ikke omfanget”.

Det har så nu vist sig ikke at holde stik. De to grunde var oprindelig ikke med i Region Midts nuværende prioritering til at blive renset op, da der ikke er grundvandsinteresser eller beboelse på ejendommene. Men det kan den nye viden om grunden i Drastrup nu ændre på.

Men Randers Kommune har kun påbudshjemmel til, at kræve en forurening undersøgt og fjernet, hvis kommunen kan bevise, at en forurening er sket efter 1992.

 

Spørgsmål til ministeren

“I Randers Kommune kan vi ikke komme videre med byudvikling på de to grunde, og Jordforureningsloven giver ikke mulighed for, at kommunen kan udstede påbud til benzinselskaberne om at rense jorden op. Derfor har jeg via MF og miljøordfører Christian Rabjerg Madsen (S) stillet spørgsmål til Miljø- og Fødevareminister Jacob Ellemann-Jensen, for at finde ud af, om han kan eller vil gøre noget ved problemet. Men det kan han ikke. Derfor mener jeg at loven skal laves om”, siger Iben Sønderup.

“Ministeren har for ganske nylig besøgt Randers Kommune, da han var på inspektion i Fussingø Skov. Men ministeren vil intet gøre for at hjælpe Randers med de efterladte forurenede grunde.

Han svarer blot, at han har tillid til, at kommunen selv udsteder påbud om oprensning, hvis det er muligt”, fortæller Iben Sønderup.

“Men det er netop ikke muligt, da Randers Kommune ikke kan bevise, at der er sket forurening efter 1992”, konstaterer politikeren, der går efter at komme i Folketinget efter næste valg.

Hun mener, det er urimeligt over for samfundet. Ministeren løber fra sit ansvar, siger hun.

“Jeg mener, loven skal indeholde en deadline for, hvor længe en virksomhed kan lade en forurenet grund ligge. Det vil jeg arbejde for. Vi skal efterlade en ren jord til vores efterkommere. For vi er fælles om fremtiden. Og nu er der også kommet ny viden om grunden i Drastrup”, siger Iben Sønderup (S).

 

Går efter højeste pris

Hos Randers kommune mener man, at Shell venter på det helt rigtige tidspunkt med at sælge grunden. Sidsel Homann Jørgensen, der er sekretariatschef hos Miljø- og Teknik siger:

“Der er en dialog både med Shell og Q8 om grundene. Hvad angår Shell ligger den relevant i forhold til projektet “Byen til vandet” og det vil være et areal, vi skal bruge i fremtiden. Og ja vi forsøger at handle med Shell. En grund kan have forskellig værdi alt afhængig af, hvad den kan bruges til. Og min udlægning er at Shell afventer vores planer, så de kan sælge den til bedst mulig pris”, siger hun.

Det mener Shell dog ikke, og de har endnu ikke fundet nogen mulig køber til grunden. Derfor forhandler de med kommunen om salg:

“Vi handler jo ikke med grunde og har ikke noget at bruge den til. Derfor er vi også på udkik efter en mulig køber. Og vi er i dialog med kommunen om at sælge”, siger Søren Møller Maretti, Retaildirektør i DCC Energi, der driver Shell tankstationerne i Danmark.

Om Shell afventer projektet “Byen til vandet”, mener han dog ikke har noget på sig.

“Vi er interesseret i at sælge hurtigt,  og er som sagt i dialog med kommunen. Hvad prisen skal være, kan jeg ikke oplyse, da det er en forhandling mellem køber og sælger”.