Miljø og Teknikudvalget besluttede på sit møde mandag 19. november, at der kan etableres vandbassin på den nederste del af Østervold. Det er Vandmiljø Randers, der vil etablere et bassin til rensning af regnvand, og det skal samtidig bidrage til det rekreative miljø. Sagen skal endelig besluttes på byrådsmødet mandag 10. december

 

Bassinet vil i fremtiden indgå i en regnvandskanal i Østervold og udgør dermed første etape i klimatilpasningen af Randers Midtby.
Det blev besluttet at Randers midtby klimatilpasses ved at lede regnvandet på terræn til Østervold, der med en rekreativ regnvandskanal vil fungere som hovedvandvej. Og at første etape til klimatilpasning af midtbyen i form af et bassin i den nederste del af Østervold indarbejdes i udviklingsplanen for Byen til Vandet. Desuden blev det vedtaget at Vandmiljø Randers i samarbejde med forvaltningen etablerer et antal demonstrationsanlæg i Randers midtby.

Det fremgår af klimatilpasningsplanen, at Randers Midtby er i risiko for skadevoldende oversvømmelser under kraftig regn. På baggrund af forundersøgelsen af Byen til Vandet er der udarbejdet en overordnet strategi for den fremtidige klimatilpasning i Randers midtby. Strategien handler grundlæggende om at håndtere regnvand på veje og i byens rum i stedet for under jorden i rør. Denne fremgangsmåde kan både løse de kapacitetsproblemer, der allerede i dag er i kloaknettet i middelalderbyen, og samtidig forberede byen på mere nedbør i fremtiden. Miljø- og teknikudvalget er tidligere orienteret i september 2015 og december 2015 om disse problemer, og det var på baggrund heraf at projektet nu er til endelig vedtagelse.

Hurtigst muligt
At gennemføre klimatilpasningen af Randers Midtby bliver et omfattende og ambitiøst projekt. Det er forvaltningen og Vandmiljø Randers’ vurdering, at projektet skal gennemføres etapevist over de kommende årtier. Processen vil hænge tæt sammen med både Byen til Vandet og indsatsen omkring udvikling af Randers Midtby.

Vandmiljø Randers ønsker nu at påbegynde arbejdet med at realisere første etape af det ambitiøse projekt i form af et bassin på den nederste del af Østervold. Samtidig ønsker Vandmiljø Randers i samarbejde med forvaltningen at arbejde videre med at etablere et antal demonstrationsprojekter i Randers Midtby, der kan vise, hvordan regnvand i fremtiden skal løbe på overfladen.

Bassinets funktion vil i første omgang være at fjerne forurenende stoffer fra regnvand, inden det løber ud i Randers Fjord. Der vil derfor være en umiddelbar miljømæssig gevinst ved anlægget. Senere vil bassinet overgå til at fungere som en del af den fremtidige regnvandskanal på Østervold.

Bassinets udformning indpasses i det eksisterende cafemiljø og tilpasses kunstværket. Forvaltningen og Vandmiljø Randers foreslår, at det præcise design af bassinet fastlægges i parallelopdraget om udviklingsplan for Byen til Vandet. Herefter kan der forelægges en sag om konkret stillingtagen til udformning af bassinet. På den måde kan Vandmiljø Randers og forvaltningen arbejde hen imod, at et bassin på den nederste del af Østervold kan anlægges hurtigst muligt efter udviklingsplanens vedtagelse.

 

Udgifter til kommunen

Vandmiljø Randers finansierer etableringen af bassin på Østervold. Afhængig af den endelige udformning kan der blive tale om en kommunal udgift til rekreative anlæg og forskønnelse. Da projektområdet indgår i udviklingsplanen for Byen til Vandet, kan eventuelle udgifter til rekreative anlæg indgå i den samlede økonomimodel for Byen til Vandet.

Demonstrationsanlæg for vandhåndtering på terræn i Randers midtby kan ligeledes finansieres af Vandmiljø Randers.

De kommende etaper i klimatilpasningen af Randers midtby kan følge samme finansieringsmodel. Det gælder generelt, at Vandmiljø Randers kan finansiere anlæg, der håndterer tag- og overfladevand, og som er nødvendige for at kunne opfylde de service- og miljømål, som fastsættes i spildevandsplanen. Vandmiljø Randers kan derimod ikke finansiere udgifter, der alene har en rekreativ funktion.