På mandagens byrådsmøde 25. marts skal et emne om tilkøb af ekstra hjælp hos hjemmeplejen behandles

 

Randers Kommune deltager i et frikommuneforsøg med mulighed for tilkøb af ydelser. Forsøgets formål er at bidrage til bedre sammenhæng og større livskvalitet for borgere, der ønsker at tilkøbe hjælp fra den kommunale hjemmepleje, hedder det.  Forvaltningen indstiller til omsorgsudvalget at frikommuneforsøget “Tilkøb af hjemmeplejeydelser” iværksættes.

Punktet har allerede været i Omsorgsudvalget og her stemte Kasper Fuhr Christensen fra Velfærdslisten imod og begærede sagen i byrådet.

Kasper Fuhr Christensen bemærkede følgende:

“Velfærdslisten finder det stærkt bekymrende, at der indføres mere brugerbetaling. Det er en glidebane, der risikerer at fjerne hele grundlaget for vores fælles velfærd. Der er brug for flere medarbejdere på området og mere tid – ikke mere brugerbetaling og privatisering”, sagde han ved udvalgsmødet.

Sagen har også været omkring Økonomiudvalget og her stemte Bjarne Overmark fra Beboerlisten imod og tilsluttede sig Velfærdslistens udtalelse fra Omsorgsudvalgsmødet.

Randers Byråd behandlede i november 2016, at kommunen deltager i et frikommunenetværk med Københavns, Århus, Odense og Esbjerg Kommuner. Netværket har udarbejdet en række ansøgninger og fået godkendt fire frikommuneforsøg – et af disse er om muligheden for tilkøb af ydelser i hjemmeplejen.

Randers Byråd vedtog i juni 2018 at sende en uddybende ansøgning om forsøget, hvilket Ældreministeriet havde sat som betingelse.

 

Det koster det

Borgere i Randers, som er visiteret til hjemmepleje, kan tilkøbe ydelser til fastsatte priser på

165 kr. per ½ time i ”bekvem tid” (= 310 kr. / time).

209 kr. per ½ time i ”ubekvem tid” (= 418 kr. / time).

Nogle ydelser kan være momspligtige og give mulighed for servicefradrag; det skal afklares i det enkelte tilfælde.

Hensigten med at tilbyde tilkøb er at kunne hjælpe borgere, som ønsker mere hjælp end kommunen kan tilbyde, og som foretrækker at en kendt person fra hjemmeplejen yder hjælpen. Det forventes at tilkøb vil få begrænset omfang – det tyder erfaringer fra København og Esbjerg på. Den begrænsede efterspørgsel hænger formodentlig sammen med at mange borgere har pårørende, der hjælper med den slags behov, og at det er uvant at betale for hjælp.

Borgerne kan købe mere hjælp af den slags, som hjemmeplejen yder, og som hjemmeplejen har kompetencer og ressourcer til – for eksempel rengøring, anden praktisk hjælp eller personlig pleje.

Tilkøbsydelser træder ikke i stedet for ydelser, som borgeren er berettiget til.

Dette sikres ved fokus på, at der ikke sælges ydelser, som burde være visiterede ydelser. Hvis borgerens behov for fx bad og tilsvarende personlig pleje stiger, skal den visiterede tid øges.

Ved forespørgsel om tilkøb skal det gøres tydeligt for borgeren, hvor meget tid der vil gå til den aftalte opgave, og hvad det vil koste. Betingelser og priser fremgår af en pjece og på kommunens hjemmeside. Der må kun indgås aftaler med borgere, der kognitivt forstår betingelserne, og kun på borgerens initiativ. Medarbejderne kender borgerne, og kan vurdere, om en borger ønsker og er indforstået med tilkøbet.

 

Der tages stilling til sagen på byrådsmødet mandag 25. marts.