På en række driftsområder kører Randers Kommune nu nødberedskab. Der er ved at blive taget stilling til, hvilke medarbejdere der skal sendes hjem, og hvilke der skal møde ind, for at håndtere kritiske opgaver og også undgå at sprede smitte blandt medarbejdere på de store driftsområder

 

Samtidig er der i nødberedskabet fokus på at understøtte, at det private erhvervsliv kan køre videre

“Det er imponerende så hurtigt, der er rykket sammen, hvor hurtigt det kan lade sig gøre at iværksætte et nødberedskab. Alle områder hjælper hinanden. Folk kan være trygge. I kommunen bidrager alle til at sikre, at vi på bedst mulig vis er klar til at håndtere situationen både for borgere og virksomheder, når alle der kan sendes hjem i den i den offentlige sektor, sendes hjem senest mandag 16. marts,” siger Torben Hansen.

 

Virksomheder skal fortsat kunne køre

For at sikre at virksomheder i Randers Kommune fortsat kan køres, så er alle byggesagsbehandlere sendt hjem med pc og mobil. Genbrugspladsen holdes åben så erhvervslivet fortsat kan komme af med affald.

“Vores overordnede fokus er, at vores kritiske funktioner kan varetages samtidig med, at vi sender flest mulige hjem for at stoppe smittespredning og også undgå at alle bliver syge samtidig. Samtidig gearer vi kommunen til at kunne håndtere situationen, hvis der skal tages vare på flere, fordi mange bliver syge,” siger Jesper Kaas Schmidt.

I det følgende gennemgås kort status på de enkelte områder. Der vil løbende blive opdateret og al information kan tilgås på www.randers.dk/corona
Skoler:
Skolerne lukker ned. Hver enkelt skoleleder håndterer via en tilmeldingsfunktion i aula, hvem der har brug for pasning af børn til og med 3. klasse. Hver skole danner sig lige nu overblik over hvilke børn, der kommer. Langt de fleste skoler vil være åbne med nødberedskab for SFO for at undgå at samle børn og dermed sprede smitte. Der bliver løbende samlet op på ofte stillede spørgsmål, sådan at de kan besvares i en “ofte stillede spørgsmål”.  Der er opmærksomhed på, at AULA i perioder har været nede.

 

Dagtilbud:
Nødpasning vil som udgangspunkt blive tilbudt i langt de fleste daginstitutioner og dagtilbud. Hver dagtilbudsleder indsamler information fra forældre via Tabulex. Hvis Tabulex går ned, vil det blive opgjort manuelt. Der bliver oprettet en hotline.  Private institutioner bliver også rådet til at lave nødpasning. Der bliver lavet nødpasning med det nødvendige personale og resten sendes hjem. Dagtilbuddene har desuden fokus på at kunne lave bemanding hvor man rykker åbningstider for at imødekomme et eventuelt behov for det. Det har Randers Sygehus fået information om.

 

Omsorgsområdet:
Flest mulige medarbejdere sendes hjem for at undgå smitte og have nogle at trække på, hvis andre bliver syge. Alle træningsfaciliteter, aktivitetscentre og cafeer lukker ned. Der er dog et beredskab i forhold til genoptræningsplaner for hjemsendte fra sygehuse. Der er fokus på plejekrævende borgere og drift af plejehjem. Samtidig bliver det forberedt, hvordan der kan tages mod borgere, som hurtigt kan blive udskrevet fra hospitaler for at gøre plads. Omsorgsområdet vil for at minimere smitten undgå at benytte vikarbureau og holde sig til egne medarbejdere. Alle der har sundhedsfaglige kompetencer står klar til at kunne træde til. Vi fraråder på det kraftigste alle ikke nødvendige besøg fra pårørende på vores centre.

 

Mad: Her er et særligt beredskab sat i gang, hvor der bliver kørt mad ud til særlige stationer og afleveret til ældrecentre. Samtidig bliver der oprettet en hotline hvis nye borgere, der ikke i dag får mad, pludselig får brug for mad. Der arbejdes desuden med et mad-nødberedskab via Perron 4 og Slotsgården.

 

Bosteder og botilbud for udsatte borgere og handicappede. Bemandingen i botilbud fortsætter og så længe som muligt holdes fast i den normale bemanding. Pasningstilbud lukkes ned, og børnene kommer hjem til deres bosteder og familier kontaktes for at aftale nærmere omkring aflastning.

 

Sundhedsområdet: 
Sikrer at sundhedspersonale kan træde til i omsorgsområdet. Alle ikke nødvendige aktiviteter lukkes ned – der vil fortsat være en klinik i tandplejen og tilbydes besøg til nyfødte og ved sårbare familier. Alt andet sundhedspersonale er kortlagt og sendt hjem sådan at omsorgsområdet kan trække på personale, når det bliver nødvendigt.

 

Jobcenteret bliver virtuelt og laver et nødberedskab der både håndterer udbetalinger om 14 dage, ser på nye ansøgninger osv. Flest mulige medarbejdere er sendt hjem med pc og telefon sådan, at de kan ringe til borgere og lave de nødvendige opfølgninger. Jobcenter Randers Erhverv er i gang med at identificere enhver ledig med sundhedsfaglige kompetencer, så de kan trækkes på. Samtidig er hver leder på jagt efter alle medarbejdere der har en sundhedsfaglig baggrund. Alle borgere som har med jobcenteret at gøre får direkte besked i e-boks.

 

Borgerservice bliver nødbemandet og sikrer at kommunens omstilling virker, at der kan udstedes kørekort og pas akut og står i øvrigt klar til at hjælpe borgere.

 

Familieområdet – her fortsætter døgntilbud med almindelig bemanding. Børn der har behov for at komme i dagtilbud fordi familien er udsat bliver identificeret og der findes en løsning.
Den sociale døgnvagt kører med nødbemanding. Der er nogen som besvarer den sociale døgnvagt. Flest mulige er sendt hjem og varetager opgaven hjemmefra.

 

Misbrugsbehandling bliver virtuel i videst muligt omfang sådan at der er mulighed for kontakt via Skype og telefon. Medicinudlevering til borgere vil blive håndteret ved at det stilles uden for døren hos den enkelte.

 

Renovation fortsætter som hidtil. Affald bliver hentet. Genbrugspladsen er åben og affaldsterminalen er åben som normalt. Beholdere bliver tømt som normalt.

 

Mlijø og Teknik – langt de fleste medarbejdere vil i videst muligt omfang arbejde hjemmefra. Der er særligt fokus på at sikre, at man fortsat kan måle vandkvalitet og bistå vandværker. Der er desuden tæt dialog med vandværker om at sikre deres nødberedskab. Der er også tæt dialog med varmeværket. Rottebekæmpelsen kører med normal bemanding.

Vintertjeneste kører med bemanding sådan, at der kan køres salt ud, hvis det bliver nødvendigt.
Dyrehold på Naturcenter Randers og i Fladebro er der lavet en ordning får, så dyrene får det nødvendige tilsyn, foder og pasning.

Der er også fortsat en miljøvagtordning, sådan at sker der noget i et vandløb, kan opgaven enten håndteres af egne folk i kommunen eller via en ekstern leverandør.

 

Kulturområdet – her lukker Værket, Turbinen, Randers Musikskole og Randers Teater. Kulturhuset og dermed Museum Østjylland, Randers Kunstmuseum og Randers Bibliotek lukker.

 

Fritid – her lukker Fritidscenteret ligesom Water & Wellness, alle kommunale haller og skolehaller lukker. De selvejende haller får information om at lukke. Alt foreningsidræt stopper både indendørs og udendørs og der bliver givet besked til aftenskoler.

 

“Vi arbejder fortsat på nødberedskabet. Der arbejdes med hotlines som vi melder ud senere, og man kan følge med via kommunens hjemmeside www.randers.dk/corona hvor der løbende kommer flere informationer. Det er klart, at vi også gearer vores IT sådan at vi kan håndtere, at mange arbejder hjemme. Det vigtigste budskab, at der er styr på situationen,” siger Jesper Kaas Schmidt.