Kære byrådsmedlemmer,

 

Jeg har valgt at skrive direkte til jer, fordi jeg mener, at der er problemer med forvaltningens behandling af høringssvar i forhold til punkterne 98 og 99 på mødet i Udviklingsudvalget på torsdag d. 20. august 2020 vedr. linieføring af Havnevejen og Klimabroen og udviklingsplan for Byen til Vandet.

Jeg mener, at der er flere problemer i forhold til forvaltningens behandling af de mange høringssvar, men vil her fatte mig i relativ korthed og fokusere på to væsentlige mangler i forhold til behandling af høringssvar, som jeg har indsendt i forbindelse med de to høringer. Som borger kan man jo ikke nødvendigvis forvente at få ret i forbindelse med en høring, men man bør vel kunne forvente at blive hørt og få sine høringssvar behandlet seriøst?

Trafiktal

Randers Kommune præsenterede i forbindelse med borgermødet om Ny Havnegade, der blev afholdt d. 19. maj 2020 via Facebook, estimater over trafikken på Randers Bro, som viste, at trafikken vil stige fra 37.800 biler/døgn i 2019 til 51.600 biler/døgn i 2030, svarende til en gennemsnitlig årlig vækst på 2.87%. De samme tal er blevet forelagt for Folketingets trafikudvalg.

 

Links til de respektive præsentationer, hvoraf 2019 og 2030 trafiktallene for

Randers Bro er angivet:

https://www.randers.dk/media/24001/borgermoede-havnevej-180520.pdf

https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/TRU/bilag/252/2155063/index.htm

 

Vækstraten på 2.87%/år udmærker sig ved at være markant højere end tidligere anvendte vækstrater i diverse rapporter fra Randers Kommune, hvilket jeg i et høringssvar har illustreret ved at beregne, hvor lang tid der med tidligere anvendte vækstrater vil gå, inden 2019 trafikken på 37.800 biler/døgn stiger til de 51.600 biler/døgn, som man i 2020 prognoserne forventer i 2030:

  • Anvendes samme vækstrate (0.92%/år) som i Infrastruktur Rapport 2008 fra Randers

Kommune, vil niveauet på 51.600 biler/døgn overstiges i 2051

  • Anvendes samme vækstrate (0.59%/år) som i 2016 prognose fra Rambøll og Randers

Kommune, vil niveauet på 51.600 biler/døgn overstiges i 2068

  • Anvendes samme vækstrate (0.39%/år) som i 2013 prognose fra Randers Kommune,

Transportministeriet og Vejdirektoratet, vil niveauet på 51.600 biler/døgn passeres i 2093

Jeg har i høringssvaret spurgt om hvilke antagelser der er bag den voldsomme opskrivning af den gennemsnitlige årlige vækstrate i 2020 prognosen, sammenlignet med tidligere publicerede vækstrater. Dette svares der ikke på i forvaltningens redegørelse, hvilket er meget uheldigt da dette jo er selve grundlaget for ”den brændende platform”. som forvaltningen beskriver i forhold til trafiksituationen på Randers Bro. Forvaltningen nævner i stedet en beregnet vækstrate på 2.3 %/år baseret på nogle 2016 og 2019 tal, men angiver ikke en saglig begrundelse for den voldsomme opskrivning til en vækstrate på 2.87%/år, som tallene der er fremlagt på borgermødet og til Folketingets trafikudvalg svarer til. Dette udgør en væsentlig mangel i forvaltningens behandling af mit høringssvar, idet jeg specifikt spurgte om begrundelsen for den kraftige opskrivning af vækstraten.

 

Juridiske aspekter jf. højesteretsdom (UfR 2000 s. 1103)

Jeg har i et andet høringssvar spurgt ind til, hvorvidt man hos Randers Kommune er overbeviste om, at man overholder de formelle lovkrav i forbindelse med høringen Ny Havnevej – for eksempel i forhold til den præcedens, som højesteretsdom UfR 2000 s. 1103 skabte. At der er tale om en vigtig juridisk reference kan f.eks. ses ved at den er refereret direkte i en vejledning om VVM udarbejdelse – se fodnote på s. 23 i vejledningen, som kan findes her:

https://naturstyrelsen.dk/media/nst/9948968/vvm_vejledning2.pdf

 

Jeg vedhæftede i mit høringssvar også et link til en avisartikel fra 2000, som beskriver forløbet der førte til højesteretsdommen. I forvaltningens behandling beskrives mit høringssvar e´som ”I høringssvaret henvises til en avisartikel fra år 2020,…”, uden at der nævnes min reference til højesteretsdom UfR 2000 s. 1103. Jeg mener at det er en væsentlig mangel i forvaltningens redegørelse at man undlader at beskrive en direkte reference til en højesteretsdom, og blot beskriver dette som en henvisning til en avisartikel fra år 2000. Ovennævnte artikel kan læses her: https://www.information.dk/2000/10/gjorde-vej-ulovlig

Der er oplagte sammenfald mellem sagen, der beskrives i artiklen, og det infrastrukturmæssige hjørne, som Klimabroen og den trafikale blindgyde på Udbyhøjvej ved Bækkestien vil male Randers og byens borgere op i.

Jeg spurgte derfor i mit høringssvar direkte ind til om Randers Kommune er helt sikre på at den valgte fremgangsmåde holder juridisk vand, idet der er mange investerede skattekroner på spil hvis man går videre uden at have sikret sig dette. Det svares der ikke på i forvaltningens behandling af mit høringssvar.

Jeg mener ikke at mine høringssvar er blevet behandlet seriøst fra forvaltningens side, hvilket jeg har givet to konkrete eksempler på i ovenstående beskrivelse. Min vurdering er desværre, efter at have læst forvaltningens behandling af de mange andre høringssvar, at behandlingen af mine høringssvar ikke er et særtilfælde.

Inden der fra Randers Byråds side træffes beslutninger, der involverer hundreder af millioner af skattekroner, vil jeg kraftigt opfordre til at I som politikere sikrer jer at forvaltningen på fyldestgørende vis – og i overensstemmelse med forvaltningsloven og god forvaltningsskik – har svaret på de spørgsmål, som borgere, virksomheder, foreninger og institutioner har rejst i forbindelse med de to høringer. Dette er forklaringen til at jeg skriver direkte til jer her to dage før mødet i Udviklingsudvalget.

 

Jeg stiller mig gerne til rådighed såfremt der er medlemmer af Randers Byråd som ønsker at diskutere sagen eller stille uddybende spørgsmål vedr. denne henvendelse.

 

Med venlig hilsen

Peter Møller Kjeldsen

Bjellerup Alle 36

8930 Randers NØ