Formand for Handicaprådet Flemming Sørensen er meget glad for at den nye Handicapplan nu er opdelt i børn og voksne – og han ser frem til samarbejdet på tværs af forvaltninger

 

På seneste Byrådsmøde blev den nye handleplan for handicapområdet godkendt med 30 stemmer for. mens Beboerlisten undlod at stemme.  Forvaltningen fremlagde handicapplanerne 2020-2023. I forbindelse med udarbejdelsen af de to planer – en for børneområdet og en for voksne, har der været gennemført en bred inddragelsesproces, fra både brugere, forældre, pårørende, personale og Handicaprådet.

“Det er et godt produkt, de har lavet”, siger formand for Handicaprådet, Flemming Sørensen.

“Jeg er meget tilfreds med det afsæt, det giver os, og jeg er meget tilfreds med, at det nu bliver nedskrevet, at man skal arbejde mere på tværs af forvaltningerne, og at der nu tages hensyn til den generelle livskvalitet hos borgeren”, siger han.

Han er glad for at alle involverede denne gang er blevet hørt, og at deres ideer og ønsker er blevet skrevet ind i planerne. Det samme er formand for Socialudvalget Rosa Lykke Yde (SF).

“Det har været en fin og inddragende proces, og der har været en god dialog med alle. Der er fokus på livskvalitet her og nu. Og så kigger planerne også på den forebyggende del. Det er positivt”, siger hun.

 

Nye planer er vedtaget

De nye handleplaner skal understøtte en helhedsorienteret indsats, der bygger på samarbejde og tager udgangspunkt i borgerens/familiens behov, livsvilkår, ønsker og drømme. De beskriver de indsatser, der vil blive arbejdet med i perioden frem til og med 2023, og er skabt med afsæt i FN’s Børnekonvention, Handicapkonvention og Verdensmål for bæredygtig udvikling.

De to handicapplanerne bygger på en bred inddragelsesproces, hvor borgere/familier, pårørende, interesseorganisationer, medarbejdere og ledere er kommet med input. Handicapplanerne afspejler dermed i høj grad de forhold, som borgerne/familierne mener, kræver opmærksomhed og handling de kommende år.

“Netop at få delt handlingsplanerne i en børne- og en voksenplan er det helt altafgørende for at vi kan yde den bedste indsat overfor disse grupper”, siger Socialudvalgsformand Rosa Lykke Yde (SF).

“Og så at ordet “livskvalitet” er blevet skrevet ind i planerne, er jeg meget tilfreds med. I stedet for at man hele tiden har fokus på, at der skal ske en forbedring, skal vi også have fokus på at borgerne har det godt her og nu”, siger hun.

Hun ser frem til den mere langsigtede planlægning sammen med blandt andet Handicaprådet – et arbejde der går i gang i denne uge.

Hun fortæller, at hun hidtil har oplevet at børneområdet har stået i skyggen af voksenområdet.

“Voksenområdet må og skal fylde meget, men vi må ikke glemme børnene. Hos børnene handler det i stigende grad om at forebygge, og det kommer der fokus på nu, med den adskilte plan”, siger hun.

Og netop dette er der mange forældre, der har tilkendegivet overfor hende, at de er glade for. Og den øgede fokus på samarbejde på tværs af forvaltninger og livskvaliteten her og nu, og at der ikke kun er fokus på mål og delmål i fremtiden, er også noget der bliver fremhævet af forældrene.

 

Udgangspunkt

Handicapplanen er en af flere faglige planer på socialområdet. Planerne på socialområdet fungerer som udviklingsplaner, der omsætter de overordnede målsætninger fra Randers Kommunes vision og politikker til indsatsområder og konkrete aktiviteter, som kan iværksættes på områderne. Handicapplanen fra 2016 er som helhed implementeret og i drift. Derfor besluttede socialudvalget i maj 2019, at der skulle igangsættes et arbejde med at lave en ny udviklingsplan for handicapområdet. Og det er den, der nu er blevet til to, og netop godkendt i Byrådet.

Begge planer tager afsæt i det eksisterende strategigrundlag fra Handicapplan 2016, hvor handicapområdets vision, mission, værdier og bærende principper er beskrevet. Udkast til henholdsvis børne- og voksenhandicapplanen er bygget ens op, og det er de samme tre indsatsspor, som går igen i de to planer. Ligeledes er der indsatsområder, som går på tværs af de to planer. Dette er gjort for at skabe genkendelighed og sammenhæng på tværs af børne- og voksenhandicapområdet.

Børnehandicapplanen tager afsæt i og understøtter Randers Kommunes ”Børn og ungepolitik”, som beskriver de overordnede rammer og målsætninger for samarbejdet omkring børn og unge i Randers Kommune, herunder også børn og unge med et særligt behov. Derudover tager børnehandicapplanen afsæt i FN’s Børnekonvention, Handicapkonvention og Verdensmål for en bæredygtig udvikling.

 

Udelukkende positivt

Randers Kommunes sidste Handicaplan blev udarbejdet i 2016 – og efter ønske og dialog med de forskellige implicerede, er planen nu delt op, og dermed mener Rosa Lykke Yde, at der nu kommer større mulighed for at implementere planen hos både børn og voksne.

Der har været – med den gamle plan – mulighed for at hele området har kunnet afvikle gæld og nu ser Socialudvalgsformanden frem til, at man kan begynde at bruge de tildelte midler til at prioritere de forskellige områder.

Så med fokus på den forebyggende og tidlige indsats, som de væsentligste punkter i planerne, ser Rosa Lykke Yde frem til at samarbejdet om netop børn og voksne indenfor Handicapområdet, kan løftes endnu mere.

Formand for Handicaprådet Flemming Sørensen,, er især glad for inddragelsen af alle parter.

Han har været med i rådet de sidste syv år. Rådets medlemmer bliver valgt for fire år ad gangen, og følger byrådsperioden. Han mener, at dette er den bedste måde at udarbejde sådanne planer på, netop for at tilgodese både børn og voksne, så ingen af grupperne drukner i generelle planer. Især er han glad for borgerinddragelsen i processen:

”Jeg er specielt glad for, at man tager udgangspunkt i FNs konventioner. Det er første gang at Randers Kommune skriver det ned i en plan. Men det er ikke en snuptagsløsning”, siger han.

Han er glad for at de involverede parter i udarbejdelsen af planerne også får lov til at følge med i implementeringen af planerne, og være sparring på sidelinjen.

”Og så er der også den store forskel, at der skal arbejdes på tværs af forvaltningerne og så bliver tilgængelighedskonsulenten også inddraget. Og på den måde tror jeg også, at vi i højere grad kan opfylde de ønsker, der er”, siger han.

Og så kan han se tydelige aftryk af dialogen i planerne:

”Alt hvad der står skrevet, er noget der er blevet sagt i processen med udarbejdelsen. Det synes jeg er meget positivt. Så jeg kan slet ikke sige noget negativt om de nye planer”, siger han.

Alt forarbejde med planerne har hele tiden ligget frit tilgængelig for de involverede parter, og det er gode takter, mener Fleming Sørensen.

”Og så er det god politik”, pointerer han.

—————————————————————

Børnehandicapplanens indsatser

Børnehandicapplanen understøtter Randers Kommunes Børn- og ungepolitik og består af tre overordnede spor: ”Engagement i jer”, ”Kvalitet i jeres liv” og ”Udvikling i jeres liv”.

I planen er beskrevet syv indsatsområder, nemlig koordinering og sammenhæng, styrket forældresamarbejde, en varieret tilbudsvifte, forebyggende og fleksibel støtte, pårørendeguides, netværksdannelse og velfærdsteknologi.

 

Voksenhandicapplanens indsatser

Voksenhandicapplanen understøtter Randers Kommunes Politik for borgere med særlige behov og består som børnehandicapplanen af tre overordnede spor: ”Engagement i jer”, ”Kvalitet i dit liv” og ”Udvikling i dit liv”. I planen er beskrevet ni indsatsområder, som skal sikre et fælles fokus på borgerens udvikling og mestring. Det drejer sig om: koordinering og sammenhæng, pårørendesamarbejde, frivillighed, et socialt og aktivt liv for dig, et sundt liv i fællesskab, fortsat udvikling af vores botilbud, beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder, sæt borgerguides i spil og velfærdsteknologi.