Klimaplan 2050 er netop vedtaget af Randers Byråd, og umiddelbart efter fik klimaplanen det officielle DK2020 stempel fra det internationale bynetværk C40, som består af de mest klimaambitiøse byer i verden

 

Randers kommune er dermed med til at skrive historie, for det er første gang, at standarderne udrulles kommunalt.

“DK2020-projektet udrulles over hele Danmark via KL og regionerne, og da Randers Kommune har en lang tradition for at være én af de kommuner, der går forrest, når det gælder klimaindsatsen, er jeg glad for, at vi også var klar, da Realdania inviterede os til at være blandt de 20 første”, fortæller Torben Hansen.

Byerne arbejder for at sikre, at Parisaftalens mål om bæredygtig udvikling nås. Det gøres blandt andet ved at reducere udledningen CO2 i atmosfæren. Det skal gøres ved at de lokale virksomheder påtager sig et ansvar og søsætter klimatiltag, der netop muliggør dette. Derud over skal både den offentlige transport og privatbilismen også over de næste knap 30 år gøres grøn.

Klimaplanen er blevet til gennem en bred involveringsproces. Det er blandt andet sket gennem en fem dages ‘Klimaliga’-workshop, online borgermøde, høring – og en lang række møder og dialoger mellem kommune, borgere og samarbejdspartnere.

Klimaindsatsen vil også være en del af det store byudviklingsprojekt Flodbyen Randers, hvor bæredygtighed vil være i fokus.

 

Forrest med klimaplan

Hvis klimakrisen skal bekæmpes, kræver det en indsats af alle – lige fra den private borger over virksomhederne til det offentlige. Randers Kommune har spændt vognen for og går forrest i klimakampen – de vil have alle borgere med.

“Kampen for klimaet er en holdindsats – sammen skal vi have sænket udledningen af drivhusgasser, og vi ønsker samtidig at tiltrække borgere og virksomheder, der vil bosætte sig et sted, hvor det er let at leve bæredygtigt,” siger Torben Hansen.

Blandt de 40 tiltag, der er kommet med i planen, er bl.a. rejsning af 3000 hektar ekstra skov inden 2030, udbygning af ladeinfrastrukturen til gavn for kommende elbilister og fuld omstilling til grøn energi.

Samtidig er der stort fokus på at styrke den bæredygtige bevægelse i samfundet og udvikle samarbejder, bl.a. med landbrugsorganisationer, varmeværkerne og virksomheder, der ser store fordele i at udveksle energi og råvarer.

“Med Klimaplan 2050 sætter byrådet fuld kraft på klimaindsatsen, og inviterer borgere, virksomheder, landbrug og samarbejdspartnere til en fælles indsats, så kommunen kan blive klimaneutrale senest i 2050”, siger Borgmester Torben Hansen.

“Tak til de mange, der gør en indsats for klimaet. Sammen kan vi stoppe klimaforandringerne. Det skal vi gøre ved at have fokus på grønne og bæredygtige løsninger i byudvikling, i hverdagslivet og i erhvervslivet. Sammen kan vi nå vores mål om at blive klimaneutrale og dermed også værne om de naturværdier, vi har her i Randers Kommune – lige fra Gudenåens ferske vand til Læsten Bakkers sjældne planter, fra de store skove i vest til fjordens naturrigdom”, siger han.

 

På baggrund af

På FN’s Klimakonference i december 2015 vedtog 196 af verdens lande Parisaftalen og forpligtede sig til at begrænse den globale temperaturstigning til under 2° C, og at arbejde for at begrænse temperaturstigningen til 1,5° C. Danmark er med, og det betyder, at vi vil være klimaneutrale senest i 2050. Det kræver aktiv handling – ikke mindst fra kommunerne.

Realdania, CONCITO og bynetværket C40 Cities, der består af de mest klimaambitiøse byer i verden, har udvalgt 20 danske kommuner til at være de første til at opdatere og tilpasse klimaarbejdet i kommunen, så det lever op til C40’s standarder. Det projekt har titlen DK2020.

Randers Kommune er én af disse 20 foregangskommuner, og har med deltagelsen i DK2020 tilsluttet sig målet om, at kommunen som geografisk område er klimaneutralt senest i 2050.

C40’s internationale standard for ambitiøs klimaplanlægning, ”Climate Action Planning Framework”, kræver en klimaplan, der er handlingsorienteret, har fokus på alle sektorer, opstiller ambitiøse delmål, har fokus på merværdi og indeholder procedure for opfølgning på, hvordan det går. Det er en plan, som Byrådet nu har vedtaget.

Byrådet i Randers Kommune forpligter sig med planen til at implementere de tiltag, der er beskrevet, og skabe de forandringer, der er nødvendige for en klimaindsats, der er i overensstemmelse med Parisaftalen.

 

Overordnede mål

I 2030 er udledningen af drivhusgasser i kommunen som geografi sænket med 70 procent siden 1990, og senest i 2050 er kommunen som geografisk område klimaneutral. Som et af midlerne hertil er der mål om, at 70 procent af energiforbruget (el, varme, processer og transport) i 2030 dækkes af vedvarende energi – senest i 2050 er det 100 procent.

Udledningen er – over de sidste 30 år – ikke blevet reduceret, når det gælder de store områder transport og arealanvendelse, planteavl og dyrehold. Derfor skal der nu især være fokus på reduktion af drivhusgasser inden for arealanvendelse/landbrug og transport, optag af drivhusgasser gennem for eksempel skov, fuld omstilling til grøn energi – og tilstrækkelig forsyning af grøn energi fremover. Indsatsen for energieffektivisering og energibesparelser og scope 3 skal forstærkes. Det samme skal den grønne bevægelse og brug af ressourcer.

Det er særligt nødvendigt med et højere ambitionsniveau, fordi de lavt hængende frugter, der skal lede til en lavere udledning af drivhusgasser, så at sige er høstet. Nu skal der endnu mere handling bag ordene, der skal samarbejdes, og der skal arbejdes fokuseret på målene, bl.a. ved at se på de systemer, der skaber rammerne for vores adfærd, skrives der blandt andet i planen, der er tilgængelig på kommunens hjemmeside.

 

Randers for målene

Randers Kommune prioriterer det højt at tage et medansvar i forhold til alle kommunens opgavefelter, for at styrke bæredygtighed i bred forstand – miljømæssigt, socialt og økonomisk.

Gevinsterne ved indsatser høstes først over en lang årrække (eksempelvis 30 år), og effekten er global – ikke lokal. Når vi reducerer udledning af drivhusgasser i Randers Kommune, så er vi med til at vise vejen.

Og mange lande vil søge inspiration hos Danmark, er håbet. På den måde kan Randers Kommune – på sigt – bidrage til at bremse klimaforandringerne. Klimaindsatsen skal også ses i lyset af, at Danmark er et rigt, højtuddannet land med store udledninger pr. indbygger, set i et globalt perspektiv. Det forpligter os til at handle, lyder det fra alle parter, der har været med i udarbejdelsen af planerne.

Blandt de ting, der skal sættes fokus på over de næste 30 år, er mere skov inden 2030, der vil reducere klimagasserne med 112.500 ton pr år. Også genetablering af flere vådområder er et indsatsområde. Der er allerede genetableret 650 ha vådområder siden 2018 og senest i 2050 skal der være genetableret 2000 ha vådområder, der reducerer 50.000 ton klimagasser pr år.

Derud over skal vomgasserne i landbruget være reduceret, og mere persontransport skal være elektrificeret. 25 procent af  alle personbiler, der er indregistreret i Randers Kommune som geografi, skal være el- eller brintbiler (ikke hybrid) i 2030. Der skal køre klimaneutrale busser, og vi skal have mere cyklisme.

Også energiforsyningen skal lægges om. Her stræber man i Randers Kommune mod fossilfrie kraftvarmeværker.

Allerede nu er der gang i affaldssorteringen fra private husholdninger i kommunen. Sorteringen er gennem de sidste ti år blevet intensiveret. Og senest i 2030 skal 75 procent af emballageplasten fra husholdninger indsamles, og heraf genanvendes 70 procent.

 

Fælles indsats

Kun sammen med andre når vi i mål. Gennem udarbejdelse af planen har Randers Kommune – foruden interne processer – haft fokus på bred involvering af interessenter. Nogle af aktørerne har været inddraget under udarbejdelsen af planen. Andre er nøgleaktører i forhold til at implementere planen og nå målene.

Som ramme om arbejdet har Randers Kommune dannet en ’Klimaliga’, som en platform for de grønne kræfter i Randers Kommune (virksomheder, foreninger, organisationer, institutioner, borgere og kommunen), der bidrager til at skabe et mere bæredygtigt samfund.

Klimaligaen vil dels fungere som et netværk og ramme om arrangementer, dels som en digital platform, Klimaliga.dk, hvor der bliver formidlet cases, tiltag og gode råd til den grønne omstilling. Endelig danner Klimaligaen rammen om kommunens klimaarbejde (implementering af klimaplanen) og de dialoger, samarbejder og partnerskaber, der skal til for at nå klimamålene. Klimaliga-platformen vil også danne ramme om klimaarbejdet for kommunens egne enheder.

 

Lokal kræfter

Bl.a. er Tradium og Randers Social- og Sundhedsskole begge blevet udnævnt som UNESCO Verdensmålsskoler. Dagplejere og daginstitutioner, der deltager i Friluftsrådets ’Grønne spirer’-ordning. Der er lokale virksomheder, der har udviklet bæredygtige forretnings-modeller og gør en aktiv indsats for den grønne omstilling. Landbrugs-organisationer og store fødevareproducenter styrker rammerne for bæredygtige tiltag i landbrugene. Foreninger samler borgerne om miljø- og klimaindsatser, fx Langå Miljøgruppe, Vild med Vilje og Klimaklynger. Og så er der Verdensmålsdagens aktørgruppe og affaldsplanens Advisory Board.

Kommunen styrke desuden projekter i foreningerne, som fremmer bæredygtighed. Det kan ske ved blandt andet kommunale tilskud til bæredygtige projekter, kommunale bonus-tilskud til foreninger, der fremmer den grønne bevægelse og samarbejde/partnerskaber med idrætten.

Også bæredygtighed skal på skoleskemaet og implementeres i daginstitutionernes dagligdag med blandt andet temauger.

Og så skal kommunen udbrede kendskabet til den grønne profil. Randers Kommune vil være kendte for områdets grønne profil, og at det er let at leve bæredygtigt i kommunen – og dermed styrke den grønne bevægelse ved at de grønne budskaber bliver en del af kommunes brandingindsats.

 

 

Partnerskaber 

Randers Kommune har indgået flere partnerskaber, der danner ramme om implementeringen af tiltag, og deltager desuden i flere projekter:

 • Realdanias DK2020 klimaprojekt
 • LIFE-projekter (EU)
 • ECSMV – energieffektivitet og CO2-besparelser i virksomheder
 • Grønne Spirer (Friluftsrådets mærkningsordning)
 • Samarbejde med varmeværker og elnetselskab
 • Partnerskab for Handling
 • Byg Smart fra Start (partnerskab med FCS og Energitjenesten)
 • Business Region Aarhus
 • Fælles Randers-arrangement, der skal fremme grøn omstilling i erhvervslivet
 • Koordineringssamarbejde for grønne og socialt ansvarlige virksomheder
 • Bæredygtig opkvalificering af ledige akademikere og iværksættere
 • Erhvervsfremme med fokus på bæredygtighed – Erhverv Randers
 • Tværkommunalt kompetencecenter for virksomheder – Erhvervshus Midtjylland