Allerede lidt før kl. 23 i går sprang seks partier en bombe på valgaftenen, da de foran de forsamlede til valgcafé på Laksetorvet, bekendtgjorde et forlig, som betyder at Torben Hansen (S) fortsætter som borgmester. Dette var tydeligt en overraskelse for Lokallisten Østbroen, der kom i Byrådet med to mandater

TEKST OG FOTOS PIA ASVIG IVERSEN

pia@dinavis.dk

 

Og for at holde netop dette parti ude af indflydelse om en ny bro over fjorden, blev der indgået en aftale mellem Socialdemokratiet, Venstre, Radikale, DF, SF og de konservative. I aftalen står der blandt andet:

”Partierne er enige om fastholde beslutningen om en klimabro og forlængelse af Ringboulevarden.”

Det var dog noget, der ikke var klappet af med baglandet for de konservatives vedkommende. Her stod de øvrige kandidater måbende tilbage på gulvet, da nuværende byrådsmedlem og formand for Havnebestyrelsen, Daniel Madié var med i aftalen.

Efter bekendtgørelsen om aftalen trak de seks partier sig endnu engang tilbage til forhandlingslokalerne. Og nu gik jagten ind, for de andre kandidater, i forsøget på at finde forhandlingslokalet og forsøge at få indflydelse og ikke mindst en forklaring. De seks partier i konstitueringsaftalen viste sig først igen lidt over kl. 03, hvor der var faldet væsentlig ro i forhallen på Laksetorvet. Her var de fleste nemlig gået hjem efter en lang valgdag. Kun de allerivrigste pressefolk og partisoldater var tilbage.

 

Nyt udvalg

De seks partier er enige om at Flodbyen står som et vigtigt element for at fremtidssikre Randers – både mod klimaforandringer men også for fremtidig vækst. Derfor er der oprettet et nyt udvalg – ”Udvalget for Bæredygtig udvikling i Flodbyen og Randers Kommune”.

Udvalgets medlemmer skal bestå af fem lokalpolitikere udpeget blandt byrådets medlemmer. Det er ikke på plads fra hvilke partier disse medlemmer kommer.

Derudover udpeges fire ressourcepersoner med særlige kompetencer indenfor bæredygtighed og byudvikling af byrådet. De fire ressourcepersoner udpeges efter indstilling fra forvaltningen.

Det er Kommunaldirektørens sekretariat, der skal stå for administrationen af dette udvalg, som også fagligt understøttes Udvikling, Miljø og Teknik, der også forestår den daglige programledelse af Klimaplan 2050 (DK2020). Derudover vil øvrige forvaltninger også skulle bidrage.

 

Konstitueringsaftalen

De seks partier forpligter sig med aftalen at stemme på Torben Hansen som borgmester – at stemme på en kandidat fra Venstre som 1. viceborgmester – at stemme på en kandidat fra De Radikale Venstre som 2. viceborgmester og så forpligter de sig til at etablere i alt 11 udvalg. Forligspartierne er enige om at fordele pladserne i udvalgene således:

Økonomiudvalget. Her er borgmesteren fortsat formand og Venstre får næstformandsposten. I Beskæftigelsesudvalget får de konservative formandsposten. Næstformandens parti er ikke placeret. I Skole- og Uddannelsesudvalget tager socialdemokratiet formandsposten – næstformandsposten er ikke fordelt. I Børne- og Familieudvalget får de radikale formandsposten – heller ikke her er næstformandsposten blevet tildelt et parti. Sundhed-, idræts- og kulturudvalget får en venstrepolitiker som formand – næstformandsposten tildeles senere. I Socialudvalget tager SF formandsposten og næstformandsposten tildeles senere. Også i Omsorgsudvalget er formandsposten blevet tildelt Socialdemokraterne og næstformandsposten står åben. Landdistriktsudvalget får ligeledes en socialdemokratisk formand og næstformand tildeles senere.
Det tidligere Udviklingsudvalg ændrer navn til Erhverv og Planudvalg, men med uændrede opgaver. Her bliver formanden en venstrepolitiker og næstformanden kommer på plads senere. I Miljø- og teknikudvalget beholder DF formandsposten, og næstformandsposten tildeles senere.

Med deltagelse i klimaprojektet DK2020, er Randers en af de kommuner der går forrest i kampen for et bedre, mere bærerdygtigt og en grønnere fremtid, hedder det i t tillæg til konstitueringsaftalen der blev fremlagt, da kommunalvalget var færdigt.

Udvalget får blandt andet til opgave at implementere følgende opgaver: Løbende følge med i implementeringen af Randers Kommunens ”Klimaplan 2050”, der er lavet i regi af DK2020; Afgive udtalelse til byrådet om fremdriften af Klimaplan 2050 på tværs af forvaltningerne. Afgive udtalelse i sager fra stående udvalg, der involverer forhold, der er nævnt i Klimaplan 2050; Sætte bæredygtighed på dagsordenen i det geografiske område som hele kommunen dækker ve selv at igangsætte analyser eller aktiviteter; Indgå som et ”advisory board” i drøftelser med Arealudviklingsselskabet i forbindelse med indarbejdelse af bæredygtighed i lokalplaner og aktiviteter inden for de 59 ha, der udgør Flodbyen Randers. Og så skal det nye udvalg afgive udtalelser til stående udvalg om bæredygtighed i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplaner og aktiviteter inden for de 59 ha, der udgør Flodbyen Randers .

Herudover skal udvalget rådgive i forhold til tiltag til verdensmål 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17. Det er tiltag, der indgår i Randers Kommunes DK2020 klimaindsats om omfatter, bl.a. skovrejsning, genetablering af vådområder, elladeinfrastruktur, fossilfri energi, grøn omstilling i erhvervslivet, ressourcekredsløb og industrisymbioser, bæredygtigt byggeri og anlæg og meget mere. Udvalget får også til opgave at sikre, at bæredygtighed indtænkes som en integreret del af Flodbyen Randers. Med Flodbyen Randers skifter Randers By identitet. Det er vigtigt for byrådet, at bæredygtighed og lavt ressourceaftryk er en integreret del af den nye identitet, hedder det i aftalen mellem de seks partier.

 

Øvrige forpligtigelser fra de konstituerede partier indebærer:

Randers Havn A/S: Partierne forpligter sig til i bestyrelsen for Randers Havn at stemme på en kandidat fra C som formand – næstformandsposten er endnu åben. Posten som formand og næstformand til bestyrelsen i Vandmiljø Randers A/S ligger fortsat åben.

Partierne meddeler med aftalen at de støtter en fortsat vækst for Randers og vil arbejde for et bredt samarbejde i byrådet.

Partierne er stærkt optaget af, fortsat at sikre et Randers byråd, der samarbejder i gensidig respekt, lydhørhed og med gennemsigtighed om de store opgaver, der skal løses i Randers kommune. Tillid er et gennemgående tema for partierne. Partierne vil i den kommende periode igangsætte et arbejde der giver større rum til ledere og medarbejdere på de enkelte arbejdspladser for løsning af opgaverne, står der i aftalen.

Derudover ligger det partierne meget på sinde at tænke bæredygtighed – uanset om det er økonomisk, socialt eller miljømæssigt, da det er en grundforudsætning for et velfungerende samfund – der også tager hensyn til fremtidens generationer. Denne brede definition af bæredygtighed vil partierne søge at lægge som ramme om beslutningerne i den kommende byrådsperiode.

Herudover vil partierne styrke folkeskolen – herunder specialundervisning og give den enkelte skole mere frihed og plads til udvikling.

Ældreområdet står også øverst på dagsordenen for aftalepartierne. Partierne er enige om, at ældreområdet de kommende år skal have fokus på demens, pårørendesamarbejde, fastholdelse og rekruttering af medarbejdere samt det gode ældreliv med sociale relationer, træning, rehabilitering – og boliger og boformer til alle behov. Derudover arbejde for mere genkendelighed blandt medarbejderne.