Din Avis har spurgt en række foreninger, råd og organisationer i Randers om deres forventninger til det nye byråd, der tiltræder 1. januar 2022

 

PIA ASVIG IVERSEN

pia@dinavis.dk

 

Kommunen samarbejder med en række interesseorganisationer lokalt. Og for at disse råd og foreninger kan varetage deres medlemmers interesser, er et samarbejde med de lokale byrådspolitikere alfa og omega. Og generelt går det godt med samarbejdet i Randers Kommune, mener de foreninger og råd Din Avis har stillet en række spørgsmål.

Grundet deadline er denne uges papiravis ikke opdateret på resultatet af kommunalvalget.

 

Politikerne skal lytte mere

Når pengene ikke rækker hele vejen rundt, skal der prioriteres. Det kan alle forstå, men der er også et ønske om, at politikerne faktisk lytter til borgerne behov. Det mener flere interesseorganisationer i kommunen.

Til januar mødes det nye byråd og skal de næste fire år forsøge at få enderne til at nå sammen.

Forventningerne er høje – dels hos vælgerne i kommunen, men også hos råd og foreninger, der arbejder sammen med de valgte politikere. Derfor har vi her på Din Avis spurgt en bred vifte af netop disse, om deres forventninger til det nye byråd.

Hos Handicaprådet har formand, Flemming Sørensen, høje forventninger set i lyset af de sidste fire år:

”Jeg har en klar forventning til, at det på tværs af alle partier og lister bliver et samarbejdende byråd. Jeg har en formodning om, at det er der basis for, bl.a. fordi vi ved, at der sandsynligvis vil være mindst 10 nye medlemmer i det kommende byråd. Og som jeg i valgkampen har oplevet, vil de fleste nye kandidater gøre en kæmpe indsats for at gøre op med mange års forfejlet og misforstået byråds samarbejde. Nu skal det for kommunens skyld, fremadrettet handle om realpolitik (de muliges kunst)!”

Derudover mener han også, at det er tid til fornyelse, for politikerne skal gøre det bedre:

”Der er brug for at de anerkender betydningen af borgerinddragelse i kommunens planer og beslutninger”, siger han.

Flemming Sørensen er tidligere formand for Scleroseforeningen Lokalafdeling Randers og stiller ved dette valg op for SF.

En anden politisk aktiv, der her arbejder for frivillighed i Randers, er Louise Brown, der stiller op for LA til Regionsrådsvalget. Hun er leder af Frivilligværket, og varetager de frivilliges interesser her i kommunen sammen med et sekretariat. Hun ser frem til en mere objektiv hjælp og støtte uden skelen til partifarver – set i lyset af den seneste uro omkring hendes person i forbindelse med et facebookopslag.

”Vi forventer, at de sætter sig ind i, hvad vi er for et sted og hvilken service vi yder til de mange foreninger i vores kommune. Vi forventer, at de lytter til os, og bruger os som sparringspartner i alt, hvad der har med frivillighed at gøre. Og så håber vi på ro på bagsmækken, så vi kan drive frivilligcenter uden hele tiden at skulle være bange for at vores økonomiske tilskud forsvinder”.

Ifølge hende har de sidste fire år været noget tumultariske.

 

Lyt til fagfolk

Selvom bro-spørgsmålet har overtaget opmærksomheden i den sidste del af valgkampen, er spørgsmålet om flere hænder til børnepasning og i folkeskolen, stadig relevant for mange borgere. Og netop dette spørgsmål er vigtigt at få italesat, hvis kommunen vil tiltrække flere børnefamilier, der kan bidrage til vækst de næste mange år. Her har BUPL Østjylland et helt klart ønske, og skriver i et svar til Din Avis, på spørgsmålet om deres forventninger til det nye byråd:

”Vi forventer, at politikeren ”tager børnebrillerne på” og fortsat prioriterer børneområdet ved de fremtidige budgetlægninger. Og det gælder både for at få implementeret minimumsnormeringerne i dagtilbuddene hurtigst muligt samt tilfører flere ressourcer til det gennem mange år udsultede fritidsområde. På fritidsområdet – SFO og klub skal kvaliteten som minimum op på det niveau, den var før 2013. Mistrivslen blandt børn og unge er desværre stigende, og flere børn har mentale helbredsproblemer, og diagnoserne stiger. Det er et tegn, som uddannede pædagoger kan hjælpe med at løse”.

Ifølge BUPL kan en kommune kun have glæde af dette på sigt.

“Det er afgørende for kvaliteten, at der er uddannede pædagoger på stuerne, som er eksperter i børns udvikling og trivsel”, mener de.

BUPL er fortrøstningsfulde i forhold til de beslutninger, der træffes i Folketinget og er sikre på at med lidt god vilje, vil disse beslutninger også i højere grad blive implementeret lokalt.

“Vi har bemærket, at de to ”verdener” (landspolitik og lokalpolitik red.)  knyttes tættere sammen, og det understøtter de lokale sager. Fx når minimumsnormeringerne skal implementeres”, skriver BUPL videre.

”Men det er vigtigt, at politikerne udviser rettidig omhu og lytter til organisationens advarsler. Fx da vi for flere år siden råbte vagt i gevær over det stigende børnetal og deraf følgende rekrutteringsproblemer, fordi der hverken blev uddannet pædagoger nok eller udbygget til det stigende behov”, hedder det i BUPL´s svar til Din Avis.

Også hos Randers Lærerforening mener man, at politikerne er på rette vej, men at der også er plads til forbedring. Leif Plauborg, der er formand for Randers Lærerforening fortæller:

”De sidste fire år har været bedre end årene før. Vi har fået lavet en arbejdstidsaftale mellem KL og Danmarks Lærerforening, en aftale der lokalt er udbygget med en arbejdstidsaftale mellem Randers Kommune og Randers Lærerforening. I 2013 var lærerne lockoutet som følge af et planlagt overgreb fra KL og regeringens side. Man skulle finansiere en skolereform, hvor en lang række af tiltagene heldigvis er ved at blive rullet tilbage. Samtidig er samarbejdet mellem Randers Kommune og Randers Lærerforening blevet meget bedre end det var i perioden omkring lockouten og årene forud for denne”.

Men det kan gøres bedre, mener han:
”Politikerne skal blive bedre til at lytte til eksperterne på området – de faglige organisationer. Samtidig skal man sikrer, at de faglige organisationer inddrages mere. Det samarbejdsspor som parterne har rullet ud på nationalt niveau skal ud og leve lokalt. Vi er heldigvis godt på vej. Og så skal de (politikerne red.) sikre en sammenhæng mellem intentioner, mål og visioner og så de midler, man vil afsætte til området. Vi har ikke råd til ikke at have folkeskolen som førstevalg. Vi har ikke råd til at nedprioritere elevernes dannelse og uddannelse. Vi vil folkeskolen, vi håber det nye byråd også vil.”

 

Mere rimelighed

Ved dette Kommunalvalg, er der også valg til Ældrerådet i Randers. Så Din Avis har spurgt den nuværende formand, Per Boysen, hvilke forhåbninger han har til de valgte politikere i det nye byråd.

“Jeg har et klart ønske om at komme til at bo i en kommune, hvor politikere holder op med at se sig selv som en fjern virksomhedsbestyrelse og i stedet leder lokalsamfundet og kommunen i dialog med borgerne”, skriver han i et svar til avisen, og fortsætter:

”Og vi i Ældrerådet vil elske at bo i en kommune, hvor offentlige ledere og medarbejdere holder op med at se sig selv som fagprofessionelle regelfølgere og i stedet udvikler sig til samskabere af løsninger. Vi ønsker at foreninger og virksomheder holder op med at se sig selv som lobbyister drevet af særinteresser, og i stedet ser sig selv som partnere i udviklingen af nye løsninger. Vi ønsker borgerne holder op med at se sig selv som passivister og kritiske kunder og i stedet betragter sig selv som aktive medborgere. Og så ønsker vi, at politikerne i langt højere grad inddrager, lytter og lærer for i højere grad at samskabe med borgerne.”

Ældrerådet forventer, at de valgte politikere stadig vil arbejde for at lave forholdene så gode som muligt, for de ældre i kommunen, indenfor de givne økonomiske rammer – uanset hvilken partifarve man har eller hvilken liste, man er fra.

Ældrerådet ønsker også at  “De åbne aktiviteter på plejecentrene igen kommer til at fungere og ledes af personale med faglig indsigt.

”Frivilligt arbejde kan ikke erstatte lønnet arbejde, og svage ældre må aldrig blive afhængige af frivillig arbejdskraft”, mener Per Boysen.

Desuden håber Ældrerådet at blandt andet klippekortordningen bliver permanent og reduktion i budgettet droppes. Og så er der et stort ønske om kontinuitet blandt medarbejderne, der tager sig af de ældre.

Per Boysen påpeger dog at samarbejdet gennem de sidste fire år har været ret godt.

”Det er Ældrerådets indtryk og oplevelse, at samarbejdet med forvaltning og politikere har været god og konstruktiv. Men også her vil yderligere dialog være godt – og påkrævet i den nye byrådsperiode!”.

 

Din Avis har også stillet spørgsmål til Handelsrådet og Erhverv Randers samt FOA´s lokale afdeling.

Handelsrådet har ingen kommentarer og Erhverv Randers og FOA er ikke vendt tilbage med svar før deadline.