Der bliver ændret på de trafikale forhold langs Havnegade i 2022, det har Randers Byråd besluttet. Bedre trafiksikkerhed for de bløde trafikanter og planer om at binde midtbyen sammen med et kommende Flodbyen-projekt ligger bag beslutningen.

ANDERS MICHAELSEN

Randrusianere kan i det nye år se frem til lidt af hvert ved Havnegade. For til maj begynder arbejdet med at rykke krydset overfor busterminalen 70 meter i nordøstlig retning, og så skal der samtidig laves en dobbeltrettet cykelsti på den modsatte side af Randers Bro. Her kommer cykelstien til at strække sig fra Odinsgade i vest til Østergrave i øst.

”Jeg har noteret med tilfredshed, at den nord- og sydgående trafik af cyklister også bliver mere sikker med den direkte krydsning henover (Havnegade).”

Jens Peter Hansen (V) medlem af Randers Byråd.

Derfor kan man fra maj og nogle måneder frem forvente vejarbejde og mere trængsel på den centrale færdselsåre. Men når arbejdet er slut, så er de kommunale forventninger også, at det skulle være mere sikkert for cyklister og fodgængere at krydse Havnegade.    

”Jeg har noteret med tilfredshed, at den nord- og sydgående trafik af cyklister også bliver mere sikker med den direkte krydsning henover (Havnegade),” sagde Jens Peter Hansen (V) på byrådsmødet, inden et flertal i byrådet godkendte projektet.

Oppefra kan man se, hvordan indgangen til Busterminalen bliver rykket, så den kommer til at være en del af det nye kryds. Nederst til venstre kan man samtidig ane den dobbeltrettet cykelsti, der kommer til at være langs Havnegade. Illustration: Randers Kommune.

Flere parkeringspladser

Kort grøn tid og en stor mængde højresvingende busser og lastbiler er noget af det, der gør krydset usikkert i dag, og det forventer man altså at kunne minimere ved både at rykke krydset, men også selve indkørslen til busterminalen.

Her har Udvikling, Miljø og Teknik-forvaltningen lavet en række trafiksimuleringer, som viser, at trafikken i krydset i dag for ofte sander til – hovedsageligt på grund af det forvaltningen kalder ”parkeringssøgende trafik” til de parkeringspladser, der er i Trangstræde.

Derfor bliver en del af den nye trafikløsning ved Havnegade også at rykke de fleste af parkeringspladserne i Trangstræde 100 meter væk og ned på Bolværksgrunden. 70 ekstra p-pladser kommer den manøvre til at give, så der i alt kommer til at være 140 p-pladser på Bolværksgrunden.

Flodbyen-forbindelsen

Netop Bolværksgrunden er også det centrale omdrejningspunkt i de planer, kommunen har for Flodbyen. Her vil man gerne placere et nyt kultur- og fælleshus i byen.  

Og der skal både den dobbeltrettede cykelsti, som skal give en sammenhængende cykelforbindelse fra Randers Regnskov til Kulholmsvej, og omplaceringen af krydset ved Havnegade, begge ses i lyset af, at man gerne vil lave en forbindelse mellem Midtbyen og den nye havnebydel.

”Set i relation til Flodbyen Randers, så er det her jo et vældigt, vældigt godt projekt,” sagde Jens Peter Hansen på byrådsmødet.

Sammenhængen til Flodbyen Randers-projektet kan også ses økonomisk. For her er den dobbeltrettet cykelsti, det nye kryds og flytningen af parkeringspladser budgetteret til at koste 6,1 millioner kroner – og de midler bliver også trukket fra Flodbyen-projektet.

Det sker ved Havnegade

1: Der bliver etableret en dobbeltrettet cykelsti i nordsiden af Tørvebryggen/Havnegade mellem Odinsgade og Østergrave. Samtidig bliver krydset Havnegade/Kulholmsvej/Østergrave flyttet cirka 70 meter. Det afsættes der 5 millioner til.

2: Der bliver indrettet et midlertidig opholdsrum ved Trangstræde. Det koster 800.000 kroner.

3: Der bliver indrettet 70 ekstra p-pladser på Bolværksgrunden, hvilket koster 300.000 kroner.

4: Alle tre projekter bliver finansieret af midler fra Flodbyen-projektet.

Færdig i 2022

Man har helt tilbage i 2013 forsøgt at løse de bløde trafikanters problemer langs Havnegade. Det forsøgte man i forbindelse med det kommunale projekt ”Sydbyen Cykler”.

Her forsøgte man under det projekt blandt andet at lave en cykelbro under Randers Bro. Men den løsning viste sig med tiden at være for dyr.

Dengang fik kommunen 3,9 millioner kroner af Vejdirektoratet til ”Sydbyen Cykler”-projektet, som der i dag er 2,2 millioner kroner tilbage af. Her har kommunen været i en længere dialog med Vejdirektoratet om, hvor kommunen har måttet bruge pengene anderledes.

Og sidste år i april fik man så lov af direktoratet til at bruge pengene på et revideret projekt – dog under betingelsen at projektet skal være afsluttet senest 31. december 2022.

Så med andre ord er det også der, at borgere i Randers allersenest kan forvente at et nyt kryds, cykelsti er lavet.