Næsten alle menighedsråd i Norddjurs Vestre Pastorat og et stort flertal af præsterne i Norddjurs er medunderskriver på klage til kirkeministeriet over biskop i Aarhus Stift, Henrik Wigh-Poulsen, der tager klagen til efterretning.

SØREN ANDERSEN, GRENAABLADET

En otte sider lang klage over biskop i Aarhus Stift og kongehusets præst, Henrik Wigh-Poulsen (der er født i Randers, red.) er nu landet på bordet i Kirkeministeriet. Klagen er sendt på vegne af næsten alle menighedsråd i Norddjurs Vestre Pastorat og et stort flertal af præsterne i Norddjurs Provsti, hvor man mandag tog hul på en hverdag uden Lars Seeberg som provst.

Avisen har tidligere afsløret, at biskoppen i Aarhus Stift, Henrik Wigh-Poulsen, har anmodet Lars Seeberg om at fratræde som provst i Norddjurs Provsti og sognepræst i Fornæs Pastorat fra mandag 8. maj. Biskoppen har bedt Lars Seeberg om i stedet at varetage en række diakonale opgaver i hele Aarhus Stift – herunder udbredelsen af ”Social Drive Out”.

Indtil videre er provst i Randers Søndre Provsti, Birgith Nørlund Jensen, vikarierende provst i Norddjurs, mens tidligere provst i Favrskov, Anders Bonde, bistår i et vist omfang. Han har også spillet en væsentlig rolle i den konfliktløsning, der har været forsøgt og har dette forår på initiativ af biskoppen udarbejdet en statusrapport.

Klagen fra menighedsråd og præster og alle underbilag har avisen adgang til, og den bunder helt klart og utvetydigt i utilfredshed med Henrik Wigh-Poulsens forvaltning af bispeembedet generelt i forbindelse med oprettelsen af tre store sogne i Norddjurs i 2018 og mere specifikt håndteringen af en personsag, som så dagens lys i 2021 og som klagerne mener har optrappet et i forvejen stærkt belastende arbejde og arbejdsmiljø.

Personsagen involverer Lars Seeberg og en sognepræst i provstiet, og der peges i klagen på, at den har præget det kirkelige liv i de berørte menigheder. Den pågældende præst hørte efter afgørelse fra biskoppen ikke længere under provst Lars Seebergs tilsyn, men blev i stedet tilknyttet provst Jørgen Pontoppidan fra Hobro.

Flere års korrespondance

Klagen baserer sig på flere års omfattende korrespondancer mellem de mange aktører i kirkelivet – præster, provster, menighedsrådsformænd, biskop og administrationen i Aarhus Stift.

Den slutter med denne udgangsbøn:

»Vi håber, at Kirkeministeriet vil behandle vores klage over biskop Henrik Wigh-Poulsen i den ånd, hvori den er indgivet: I oprigtig bekymring over den negative påvirkning, biskoppens forvaltning af sin ledelseskompetence har haft på det kirkelige liv i storpastoratet. Det gør os ondt at måtte erkende, at vi har mistet tilliden til Henrik Wigh-Poulsen.«

Avisen har kontaktet biskop Henrik Wigh-Poulsen og bedt ham om at kommentere på klagen.

Hvordan ser du en løsning. Kan tilliden genoprettes og hvordan?

»Jeg vil nu indkalde præster og menighedsråd til videre samtaler, så vi kan finde en vej, der sikrer det gode kirkeliv i Norddjurs Provsti.«

Hvad har ideen været med at inddrage Anders Bonde i konfliktløsningen?

»Han er en erfaren provst fra nærområdet, som vi vurderer kunne medvirke til at skabe et bedre arbejdsmiljø mellem præsterne.«

Hvordan er status for det, der i klagen kaldes »en i 2021 opstået og offentlig kendt personsag«?

»Jeg vil ikke kommentere personsager.«

Mange med – men ikke alle

Klagen til Kirkeministeriet er på vegne af menighedsråd – og her skal det nævnes, at mange men ikke alle er med – og præsterne – heller ikke med 100 procent opbakning – sendt af menighedsrådsformand Karin Skouboe fra Rougsø Sogn Menighedsråd og Ilka Daniel, der er provstisekretær i Norddjurs og med daglig base på kontoret på Torvet i Grenaa.

venstrekandidater-kv21-ilka-daniel-jpg

Avisen har interviewet Ilka Daniel om baggrunden for klagen.

Hvad er det I håber på – at biskoppen laver sin afgørelse om, og at Lars Seeberg får sit provstejob tilbage?

»Vi har ikke indflydelse på, hvad der sker personalemæssigt. Primært går klagen på, at vi mener biskoppen gennem rigtig lang tid efter vores mening har svigtet sit ledelsesansvar. Vi mener, at han har været bevidst om det og i stedet lader det gå ud over sin provst, som har arbejdet hårdt på at rette op på tingene. Og at han nu er fratrådt som provst fjerner ikke de problemer, som vi stadig lever med i Norddjurs,« siger Ilka Daniel.

Hun fortæller, at man i forbindelse med formuleringen af klagen, har fået bistand af en retsteolog for at sikre sig, at man ikke går for vidt i omtalen af personsagen, som efter klagernes opfattelse er den helt centrale for at forstå konflikten. Hun mener, at de oplysninger, som fremgår af klagen, i forvejen er kendt og har været omtalt andre steder.

En kilde har fortalt til avisen, at de utilfredse præster vil strejke i protest mod biskoppens håndtering af denne sag. Har du hørt om det?

»Strejke. Nej, præsterne strejker ikke. De er ansat som tjenestemænd og kan ikke strejke.«

Er der kommet sygemeldinger fra præster – udover de sygemeldinger, der allerede er nævnt i klagen?

»Jeg er på kursus lige nu og har ikke været på kontoret i dag, men jeg har ikke hørt om flere sygemeldinger ud over en, som jeg modtog torsdag i sidste uge. Præsterne ser sig endnu mere udsat for en uholdbar arbejdssituation, som de har levet under længe, og som de føler er endnu mere uafklaret. Lige nu er der tre provster i arbejde i Norddjurs – Birgith Nørlund Jensen med assistance af Anders Bonde samt Jørgen Pontoppidan fra Hobro. De præster, som har meldt om dårligt arbejdsmiljø og psykisk pres får det ikke bedre i den nuværende situation,« siger Ilka Daniel.

Hvornår tror du, at Kirkeministeriet svarer jer?

»Vi håber, at ministeriet agerer ret hurtigt. Det er jo en kraftig anklage, som er rejst, og antallet af klagere er meget stort. Så det kalder på en hurtig reaktion. At Lars Seeberg er fratrådt som provst giver måske nok ro på selve personalesagen, men der har jo været mange andre samarbejdsproblemer, og de er ikke løst.

Hvordan ser du selv en løsning på den opståede konflikt?

»For det første er det vigtigt, at man lytter til alle parter i sagen. Det er ikke sket indtil nu. Jeg har selv i oktober 2022 gjort biskoppen opmærksom på, at de tiltag, som han satte gang, var med til at forværre sagen for mig, for kirkepersonale, kordegn, præster og menighedsråd. Det er absolut urimeligt, og det holder jeg meget fast i. Jeg har dokumenteret over for biskoppen, at det har været umuligt for Lars Seeberg at varetage sit ledelsesansvar som provst, og sagen har også givet mig personligt et dårligt arbejdsmiljø. For mig at se har vi brugt alle redskaber. Vi har forgæves opfordret til at inddrage Folkekirkens arbejdsmiljørådgivning. Vi har fået assistance fra vores fagforeninger og brugt tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter – men biskoppen har truffet sine afgørelse uden at høre sagens parter. Det er uhørt og har medført horrible tilstande,« siger Ilka Daniel.

Biskop Henrik Wigh-Poulsen tager klagen til efterretning, oplyser han til avisen.

»Det er korrekt, at der er klaget over min håndtering af en sag i Norddjurs Provsti. Da store dele af den omhandler medarbejdere og deres personlige forhold, vil jeg ikke kommentere disse. Jeg tager klagen til efterretning og vil naturligvis svare, når Kirkeministeriet henvender sig til mig.«