Det betyder, at DSH Recycling skal betale for “tiltag, der bliver påbudt efter miljøskadeloven” og “akutte afværgeforanstaltninger efter miljøbeskyttelsesloven”.

Miljøstyrelsen er enig med Randers Kommune. DSH Recycling, der ejer grunden, som Nordic Waste lå på, er også ansvarlig for jordskreddet.

Det skriver Randers Kommune i en pressemeddelelse.

Randers Kommune har meddelt DSH Recycling, at der er truffet afgørelse efter Miljøbeskyttelseslovens paragraf 73f, om at der foreligger miljøskade. Det betyder, at ”kredsen af ansvarlige for den overhængende fare for miljøskade udvides til også at omfatte DSH Recycling”.

Miljøskadeloven består af særlige ansvarsregler for miljøskader, der kan træde i kraft ved betydelige skader på visse arter og naturtyper. Reglerne pålægger skadevolderen – i dette tilfælde DSH Recycling – at betale for tiltag, der bliver påbudt efter miljøskadeloven. Herudover skal skadevolder betale for akutte afværgeforanstaltninger efter miljøbeskyttelsesloven.

Hvad det helt konkret får af økonomisk betydning, skriver kommunen ikke noget om.

Kendte risikoen for jordskred

Miljøstyrelsen skriver i sin vurdering, at ”DSH Recycling var bekendt med risikoen for jordskred”, og at virksomheden også var bekendt med, at der ”på tidspunktet for meddelelse af miljøgodkendelsen i 2018 ikke var gennemført supplerende geotekniske undersøgelser”.

Desuden har Miljøstyrelsen lagt vægt på, at DSH Recycling og Nordic Waste var en del af samme koncern, og at der har været ”ledelses- og ejermæssigt sammenfald mellem selskaberne, ligesom der har været en sammenblanding af virksomhedernes interesser og aktiviteter”.

Derfor er Miljøstyrelsen enig med Randers Kommune i, at også DSH Recycling er ansvarlig for ”den overhængende fare for en miljøskade”.

»Det, der herefter sker, er, at det er Miljøstyrelsen, som skal give påbud til DSH Recycling, og styrelsen overtager myndighedsrollen i den periode, hvor der er sikkerhedsstillelse for det i virksomheden. Randers Kommune fortsætter som udførende i henhold til vores samarbejdsaftale med Miljøstyrelsen. Når eller hvis sikkerhedsstillelsen ikke længere er dækkende, eller hvis virksomheden ikke kan stille sikkerhed, så vil ansvaret igen falde tilbage til Randers Kommune,« forklarer kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt i pressemeddelelsen.

ceb