Over halvdelen af de partier og lister, der stiller op til byrådsvalget i Randers 21. november, har indgået en samarbejdsaftale om at prioritere borgerinddragelse samt større åbenhed og gennemsigtighed i beslutningsprocesserne i Randers Kommune i den kommende valgperiode

De otte partier og lister, der står bag samarbejdsaftalen er Beboerlisten, Enhedslisten, Kristendemokraterne, Nationalpartiet, Radikale Venstre, SF, Sociallisten og Velfærdslisten. Fire af dem er repræsenteret i det nuværende, nemlig Velfærdslisten, SF, Radikale Venstre og Beboerlisten.

Samarbejdsaftalen blev offentliggjort ved et arrangement på Rådhustorvet i Randers lørdag, 30. september, og er resultatet af forhandlinger, der har foregået mellem partierne og listerne siden foråret efter initiativ af Radikale Venstre og Velfærdslisten.

Partierne og listerne er enige om, at der i den kommende byrådsperiode skal iværksættes forsøg med borgerinddragelse, så den enkelte borger sikres større indflydelse og medbestemmelse på beslutninger, der træffes af byråd eller forvaltning, og som har indflydelse på borgerens hverdag eller muligheder som medborger i Randers Kommune.

Inspiration til forsøg med borgerinddragelse vil partierne og listerne hente dels i udlandet, her peges særligt på Reykjavik på Island, dels i andre danske kommuner, der allerede har gjort erfaringer med borgerinddragelse.

I begge tilfælde vil der blive inviteret repræsentanter fra de pågældende steder til Randers, således at alle kommunens borger kan få lejlighed til at høre om erfaringerne.

Samtidig har partierne og listerne givet hinanden håndslag på, at de ønsker en anden kurs i forhold til de nuværende samarbejdsklima i byrådet, og derfor i fællesskab vil arbejde for større åbenhed både i den politiske proces og overalt i forvaltningen, herunder kommunale institutioner og arbejdsområdet.

Målet er, at beslutningsprocesserne i Randers Kommune skal være gennemsigtige.

Partierne og listerne vil derfor blandt andet i det kommende forår sammen arrangere et eller flere borgermøder, hvor behovet for større åbenhed og gennemsigtighed drøftes mellem borgere, politikere og embedsmænd. Disse borgermøder skal munde ud i, at byrådet i løbet af 2018 træffer beslutning om at udvide rammerne for åbenhed.

De otte partier og lister er samtidig enige om at kræve af den kommende borgmester, at han eller hun har et mandat, der hviler på en politisk aftale, der støttes af et flertal, som forpligter sig til at arbejde for øget borgerinddragelse og større åbenhed samt gennemsigtige beslutningsprocesser.

Partierne og listerne går ind i samarbejdet med forskellige bud på, hvordan der kan skabes øget borgerinddragelse og større åbenhed. Det bliver derfor op til borgerne på valgdagen at afgøre, med hvor stor vægt de enkelte partiers og listers holdninger og forslag skal indgå i den videre drøftelse.