Forårsaget af de beslut-ninger et stort flertal af byrådet vedtog i forbin-delse med budget 2011, er der en enorm interesse omkring udviklingen i folkeskolen i Randers kommune.Det momentum vil vi i Konservative gerne imødekomme – det er en kærkommen mulighed for, at få forældre, lærere og flere andre partere i dialog om folkeskolens fremtid.Hos konservative har vi længe set frem til denne mulighed.Vi vil gerne tale med alle parterne om: ” Hvordan får vi mere og mest ud af de rigtigt mange millioner kroner borgerne i Randers kom-mune bruger på folke-skolen? ” og: ”Hvordan får vi mere kvalitet i fol-keskolen?”.For at kunne drøfte ovenstående, bør der findes enighed om, hvad kvalitet er i folkeskole regi.Hos konservative har vi nogle bud på hvad vi gerne vil have fra vores folkeskole – her nogle eksempler i uprioriteret rækkefølge:Fagligt dygtige børn – alle liniefag og sidefag.Glade og stolte lærere og ledere – alle med en høj arbejdsmoral.Tidssvarende skole-rammer – IT, indemiljø, klasselokaler, omgivelser, faglokaler mv.En rummelig skole der har overskud til de ele-ver der ikke ligner eller er som de fleste.Socialt ansvarlige børn der indgår i fællesskabet på lige fod med andre børn og voksne.Engagerede forældre, der virkelig yder noget for at få noget godt igen.Det er muligt at gå i detaljer, ovenstående er ment som overordnede retningsgivere, målsæt-ninger, frem mod en fol-keskole der giver mere, så vi får mest muligt for de penge og de men-neskelige resourcer der tilskrives folkeskolen. Konservative er meget lydhøre for idéer og kommentarer til vores målsætninger.Konservative i Randers har ikke fortiet hvilke midler vi gerne ser an-vendt for, at bevæge os i retning af målsæt-ningerne. Lad mig blot nævne nogle idéer:Udvidelse af begrebet overbygningsskoler.

Skoletilpasning – har vi de skoler der er elever til
Aldersintegreret undervisning
Mulighed for fleksibelt antal elever i klasserne (hold)

Blandt partimedlemmer og kandidater for Konservative, har vi også skolebestyrelsesmedlemmer, skoleledere og folkeskolelærere. Vi lytter meget til disse medlemmer, ikke mindst lærerne, der giver os en masse gode forslag til hvordan deres arbejdsplads, folkeskolen, kan give mere og mest for pengene.Konservative mener, at vi har en god folkeskole. Men vi har i vores parti den grundholdning, at alt det gode gerne må udvikle sig og blive endnu bedre – til fantastisk.