Det er for tidligt at sige endnu, lyder det fra borgmester Torben Hansen. Læs hans og andre politikeres svar på Bassin-gate.

Din Avis har spurgt et bredt udvalg af byrådets politikere om følgende:

Bør kommunen købe FDO’s anlæg i Fløjstrup og Asferg?

Er du villig til at stoppe arbejdet i Assentoft til fordel for denne løsning?

Hvordan har du det med, at forvaltningen ikke har undersøgt denne løsning for længst?

Borgere peger på en alternativ løsning, så man kunne have undgået vrede og ængstelige borgere i Assentoft. Hvorfor lytter Randers Kommune ikke i højere grad til sine egne borgere?

LÆS Kommune kan købe tankanlæg for mindre, end man har brugt på bassiner tæt på grundvand i Assentoft

Borgmester Torben Hansen (S) Foto: Randers Kommune

Torben Hansen, Socialdemokratiet, borgmester

»Det kan på den ene side ikke udelukkes, at en tank kan komme i spil på sigt, på den anden side er det alt for tidligt at sige noget om. Først skal tankene undersøges, og da det er tanke, der har haft et andet formål, så vil det blandt andet kræve, at der gennemføres tekniske vurderinger af, om tankene er tætte, hvordan overfladevandet tilføres og så videre. Vi har i byrådet besluttet, at forvaltningen skal se nærmere på det, og det vil jeg afvente.«

»Og tingene bliver rodet sammen her. Bassinet i Assentoft er etableret med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens paragraf 70 for hurtigt at have sikkerhed for, at kommunen har den nødvendige kapacitet til at håndtere overfladevand fra Nordic Waste. Her handler det altså om at have 100 procents sikkerhed for, at Allling Å ikke bliver skadet af, at store mængder forurenet overfladevand fra virksomheden løber i åen, fordi vi ikke lige var klar med en løsning – fordi den involverer andre. Her er det meget væsentligt, at kommunen er herre over tempoet og bassinet, fordi sådan et kan man etablere hurtigt og uden, at andre instanser skal involveres. Og det er vigtigt i en akut fase.«

»Desuden er bassinet i Assentoft midlertidigt. Men det er klart, at i forbindelse med en plan for håndteringen af spildevandet, som vi har sat i gang nu, hvor jordskreddet er stoppet, så giver det mening at undersøge, om tankene kan indgå som en del af den samlede kapacitet, hvor vi jo også har fokus på at få udfaset overfladevand fra Nordic Waste i Vandmiljø Randers’ regnvandsbassiner.«

»Din Avis har besluttet sig for, at der er et alternativ i en akut situation. Forvaltningen har – med hjemmel i loven – fundet de løsninger, der bedst tilgodeser alle de hensyn, som skal tages i denne sag herunder til miljøet, hastighed, økonomi, adgang til spildevandssystemet og meget mere. Det har jeg helt tiltro til, at de er de bedste til at afveje.«

»Der er tale om en akut afværgesituation, hvor vi skal have plads til overfladevand hurtigt. Lige nu regner det ikke, og i fuld hast forsøger vi at gøre plads i bassinerne ved Nordic Waste, få renset alt det vand, vi kan nå, så bassinet i Assentoft ikke nødvendigvis skal have vand.«

Anker Boje (S). Foto: Jan Szwed

Anker Boje, Socialdemokratiet

»Idet jeg har stillet det som forslag til det ekstraordinære byrådsmøde, så er jeg selvfølgelig for, at man undersøger om disse tanke kan anvendes. Det er min klare holdning, at der skal findes en løsning på overfladevandet, men det virker fuldstændigt urealistisk at forvaltningen ikke har undersøgt alle muligheder for at finde den bedste løsning. Åbne bassiner i tæt kontakt med indvindingsområder for et vandværk er ikke det bedste løsning. Ej heller den billigste.«

»Jeg arbejder med drikkevand til daglig, så jeg ved også, hvordan man kan lave en ny og 100 procent tæt membran i de eksisterende tanke, hvis dette skulle være påkrævet, så forvaltninger er mere end velkommen til at kontakte mig, før de bruger flere unødige penge, som borgerne i Randers Kommune kunne ønske anvendt meget bedre.«

Bjarne Overmark (Beboerlisten) Foto: Randers Kommune

Bjarne Overmark, Beboerlisten

»Forslaget om at bruge FDO-anlæggene til opbevaring af beskidt overfladevand er fornuftigt – men det bør naturligvis undersøges, om der er modargumenter, som ikke er hørt endnu. Beboerlisten har stemt imod bassinet i Assentoft uden en helt tæt membran – de allerede etablerede FDO-anlæg må uvægerligt være billigere at tage i brug.«

»Hvorfor byrådsflertallet og forvaltningen ikke vælger at lytte til ængstelige borgere, må de selv svare på – men det er vel en slags panik, som ikke mindst skyldes, at det samme byrådsflertal og samme forvaltning ikke hørte på ængstelige borgere og det kritiske byrådsmindretal i 2022, da lokalplanen for Nordic Waste åbnede op for yderligere anbringelse af forurenet jord, og det samme i starten af 2023, hvor det politiske mindretal dokumenterbart og på et åbent byrådsmøde i slut februar 2023 forudså det jordskred, som nu er sket. Blandt andet blev der også spurgt ind til, hvad der ville ske, når/hvis der kom en styrtskylle på områdets 90 hektar med 90 milimeter vand på 24 timer – spørgsmålet er fortsat ubesvaret. Tværtimod dyssede forvaltningen sagen hen og benægtede risikoen for alvorlig jordskred, der kunne true Ølst.«

Frank Nørgaard (DF) Foto Jan Szwed

Frank Nørgaard, Dansk Folkeparti

»Det kommer helt an på, hvorledes de økonomiske tal ser ud, om vi skal købe tankene. Vi skal beholde bassinerne i Assentoft, for vi kan stadig få brug for ekstra kapacitet. Om forvaltningen kunne have undersøgt det noget før, har jeg ikke en speciel holdning til. Det er ufatteligt nemt at komme på bagkant og vide bedre.«

»Jeg er sikker på, at man fra kommunens side gerne vil lytte mere til borgere med gode, fornuftige og realistiske forslag, men i Nordic Waste-sagen har der været mange forslag fra nær og fjern, som skal håndteres, samtidig med man skal reagere hurtigt og korrekt for at sikre miljøet.«

Ellen Petersen (S) Foto: Randers Kommune

Ellen Petersen, Socialdemokratiet

»Jeg stemte for Anker Bojes forslag, da jeg mener at alle muligheder for at opbevare vandet fra Nordic Waste-området skal undersøges, så opbevaring kan foregå på betryggende vis, indtil det kan renses. Jeg stemte nej til opbevaring af vandet i bassiner i Assentoft, da vi ikke kan få garanti for, at bassinet er tæt, hvilket var det krav, der blev stillet af byrådet på byrådsmødet 26. februar (punkt 69).«

»Inden jeg kan svare på, om jeg er villig til at stoppe noget som helst, vil jeg kende konsekvenser og have alternative muligheder for at tage stilling til de meget komplekse problemstillinger. Vi lægfolk er afhængige af fagfolks viden i spørgsmål om jord og vand. Men politisk vil jeg gerne udtale, at vores vand skal være sundt og vores jord giftfri. Og det skal der gøres alt for at sikre.«

»Det er en katastrofal situation Nordic Waste har bragt os alle i, og i bagklogskabens klare lys kan jeg begræde, at der ikke blev lyttet bedre efter til de bekymringer, som nogle politikere fra Miljø-og Teknikudvalget (blandt andre Anker Boje) gav udtryk for og spurgte ind til allerede i januar 2023. Det er frygteligt trist og forfærdeligt for alle de borgere i Ølst, der direkte er belastet af situationen. Og vi skal, så vidt det er muligt, sikre optimal kommunikation for at undgå at gøre flere borgere utrygge. Det er blandt andet min kæphest, som jeg har opfordret til, men desværre er det ikke lykkedes, hvilket 1.393 underskrifter fra utrygge borgere i Assentoft er eksempel på.«

Erik Bo Andersen (Østbroen)

Erik Bo Andersen, Østbroen

»I Østbroen har vi bakket op om at undersøge muligheden for at anvende FDO’s anlæg, og jeg synes da, det skal undersøges, om et køb er muligt, men det kræver mere konkret viden om tanke, indhold, eventuel forurening i tankene, og om grunden, hvorpå tankene er placeret, er forurenet, pris og så videre.«

»Vi er villige til at undlade at bruge anlægget i Assentoft til vand fra Nordic Waste og i stedet lade dette nye bassin indgå som en naturlig del af Assentofts udvikling og behov for et almindeligt regnvandsbassin – udgiften er jo ligesom afholdt.«

»Vi har ikke kendskab til, hvilke muligheder forvaltningen har undersøgt eller ikke har undersøgt, da der er tale om nødværge, men vi er da bekymrede for at lovgivningen er sat ud af spil, og at forhastede beslutninger kan have alvorlige følgekonsekvenser ved ikke at lave tingene sikkert nok for vores natur og borgere. Jeg er helt enig i, at byrådsflertallet ikke lytter til borgerne, medmindre det lige passer ind i deres agenda, og det er da et problem, for hvorfor er politikerne valgt?«

Bo Vestergaard (K) Foto: Randers Kommune

Bo Vestergaard, Konservative Folkeparti

»Jeg er desværre ikke i stand til at besvare dine spørgsmål, da jeg mangler faktuelle sagsoplysninger. Din Avis har på glimrende måde dækket sagen journalistisk, men jeg kan ikke kun på baggrund af nyhedsdækning træffe en så stor beslutning. Jeg bemærker selvfølgelig partsindlægget fra direktøren men også de risici, der kan være ved forurening af nogle tidligere olietanke. Jeg kan dog sige, at jeg ikke er indstillet på at stoppe arbejdet i Assentoft. Der er stadig ved Nordic Waste tale om en faretruende nødsituation med håndtering af overfladevand.«

»Der er stadig stor risiko for, at Alling Å, Grund Fjord og Randers Fjord forurenes af urenset vand. Det må bare ikke ske. Og det har vi jo i cirka fire måneder kæmpet for at undgå. Bassinet i Assentoft skal indeholde for-renset overfladevand – det har altså været igennem et mobilt renseanlæg, som står ude i Ølst. Sammenholdt med en sikring med membran og det forhold, at der ikke er fare for drikkevandsressourcer, er risikoen relativ lav. Alternativet er meget meget værre – nemlig en regulær miljøkatastrofe i Alling Å.«