Pladsen anvendes i dag hovedsageligt til trafik og parkering.

Randers Kommunes erhvervs- og planudvalg har på sit møde onsdag den 24. august besluttet grundlaget for forskønnelse af byrummet omkring Sct. Mortens Kirke og Kirketorvet. Kirketorvet er en af Randers midtbys centrale pladser.

»Forskønnelse af Kirketorvet er en af de prioriterede indsatser i forlængelse af den strategiske midtbyplan fra 2019. Kirketorvet er helt afgørende for byen, da det er her, gågadenettet starter ved Houmeden. Det er her ved kirken, man begynder at fornemme bymidten og dermed et vigtigt område, når det drejer sig om helhedsoplevelsen af Randers midtby,« siger formand for erhvervs- og planudvalget Claus Berggreen.

Flere scenarier

Erhvervs- og planudvalget havde forskellige scenarier at vælge i mellem. Scenarierne tillagde parkering, trafik og byliv forskellig vægtning.

»Det har været vigtigt for udvalget, at trafikafviklingen for biler, cykler og gående bibeholdes, men samtidig gentænkes parkering på torvet, så der bliver flere opholdsarealer og mere plads til byliv – og med en indretning af torve og pladser, hvor de historiske bygninger, herunder ikke mindst Sct. Mortens Kirke, i højere grad kommer til sin ret,« tilføjer Claus Berggreen.

»Jeg er overbevist om, at prioriteringen af byliv og herlighed på torvet kommer midtbyen til gode. Der bliver simpelthen mere at komme efter.«

Den strategiske midtbyplan

Blev vedtaget i 2019. I perioden 2021-2023 er der afsat årlige budgetmidler til projektet.

Foreløbige omdannelser er møbler til ophold i gaderne, møbler og belysning til Houmeden samt nye træer.

Jens Otto Kraghs Plads og Slotspladsen får begge et løft, og der arbejdes også med ankomstpunkternme til byen.

Færre p-pladser

Med det valgte scenarie bibeholdes parkering på kirkens nordside bortset fra tre p-pladser ved sakristiets hjørne, hvor der placeres et opholdsmøbel for at markere kirke og indramme pladsen. Scenariet reducerer antallet af parkeringspladser med syv, men forvaltningen arbejder videre med at optimere parkeringen på torvet og i gaderne omkring.

Projektet med forskønnelse og gentænkning af pladsen er startet op primo 2022 i tæt dialog med omkringliggende butikker og andre aktører ved pladsen. Og forud for implementering af de løsninger, der skal forskønne Kirketorvet, har erhvervs- og planudvalg altså nu truffet politisk beslutning om, hvordan pladsen overordnet skal disponeres og indrettes.

For at tage hensyn til torvets historiske karakter og placering ved både Helligåndshuset og Houmeden inddrages kommunens bevaringsudvalg i det videre arbejde, således pladsens udtryk fremhæver omgivelsernes kvaliteter. Der er for eksempel lagt op til, at de nye bænke på pladsen afspejler det mønster, der er i murværket på kirkens nordlige side.