Nu tages der hul på sidste kapitel af vådområdeprojektet i Gjerlev og Øster Tørslev Enge.

Vådområdeprojektet, der tog sin begyndelse med et lodsejermøde i januar 2018, er nu endelig nået til det anlægsarbejde, der vil omdanne de dyrkede marker i Gjerlev og Øster Tørslev Enge til det kærområde, der fandtes, før dræningen og afvandingen med pumpe blev sat i værk. Det skriver Naturstyrelsen i en pressemeddelelse.

Det samlede projektareal er på 84 hektar og omfatter arealer på begge sider af Øster Tørslev Å. Størsteparten er dyrket landbrugsareal, hvoraf den centrale del af området på cirka 50 hektar er intensivt drænet og afvandes via en pumpebrønd. Den øvrige del af projektområdet er ligeledes drænet og afvander via dræn og grøfter til Øster Tørslev Å.

De berørte lodsejere har taget positivt imod projektet, der fører til, at ’Pumpelaget for Øster Tørslev og Gjerlev Enge’, der blev etableret i 1969, nu nedlægges. Der er forhandlet og fundet løsninger for hver enkelt deltager gennem jordfordeling og projektaftaler.

Undervejs har Landbrugsstyrelsen opkøbt store dele af projektarealet, der senere vil blive udbudt til salg, efter projektet er færdigrealiseret.

Projektets har til mål at reducere udledningen af kvælstof til Randers Fjord, og når projektet er gennemført, vil det bidrage med en reduktion på 11 tons kvælstof årligt. Reduktionskravet i Randers Fjord var i Vandområdeplan II på 111 ton kvælstof per år.

Udover næringsstofreduktion bidrager projektet samtidig med en CO2-tilbageholdelse på 750 tons CO2-ækvivalenter.

Det er Naturstyrelsen i Himmerland, der er projektansvarlig i samarbejde med Randers Kommune og med konsulentrådgivning fra COWI. Entreprenørfirmaet Magnus Frisch fra Hammel står for det praktiske gravearbejde med at afbryde dræn, lukke grøfter og afslutningsvist afmontere de to pumper, der har virket i mere end 50 år.

Anlægsarbejdet forventes afsluttet i midten af november.