Af Kamille og John Jespersen, Kalvevasen 25, 8970 Havndal

Randers Fjord er af EU udpeget til risikoområde, fordi vandstanden i fjorden på grund af klimaforandringer en dag inden for overskuelig fremtid risikerer at overstige to meter. Stormfloden kommer til at ramme Randers By men i endnu højere grad de lave jorder i Udbyhøj i den østligste ende af fjorden.

Forleden kunne man læse i Randers Amtsavis, at en fremtidig stormflod vil medføre, at færgebyen for en stund vil blive en del af Kattegat. Samtlige kvadratmeter fra Udbyhøj Badestrand op til Demstrup Vase og videre mod Bjerre vil være dækket af vandmasser.

Det er alvorlige udsigter, der venter i de kommende årtier, men lige nu ser vi det som et mere akut problem, at vi endnu tidligere risikerer at blive oversvømmet indefra.

Vores lokale digelag, Landvindingslaget Raaby-Tørring Enge, har siden begyndelsen af 1960’erne sørget for dræning og sænkning af vandstanden i området primært for at forbedre driftsforholdene for landbruget og samtidig sikre Udbyhøj mod oversvømmelser.

Landvindingslaget oppebæres økonomisk af landmænd og husejere. Bidraget går til vedligehold af diger, kanaler og den pumpestation, der blev opført i forbindelse med oprettelsen af digelaget for over 60 år siden. Senest er bidraget blevet forhøjet, så hver husstand i området nu betaler 2.000 kroner i bidrag om året.

Her og nu står vi i den yderst uheldige situation, at vi ikke har råd til at få repareret vores pumper. Samtidig trænger det nedslidte pumpehus alvorligt til en kærlig hånd. Allerede for 14 år siden blev vi gjort opmærksom på, at pumpen trængte til renovering, men det er ikke lykkedes de siddende bestyrelser at skaffe midler til den nødvendige reparation.

Uheldigvis for beboerne i Udbyhøj-området løber vandet ikke opad. På grund af klimaforandringerne står vi med de stigende mængder af regnvand, der løber ned fra de højere beliggende områder i nabolaget, med alvorlig risiko for, at jorden bliver oversvømmet. Samtidig bliver rensningsanlægget i Råby Kær overbelastet hvorved urenset spildevand fra overløbet udledes til afvandingskanalerne og pumpes direkte ud i fjorden.

Amtsavisen skriver i en artikel fredag 8. december, at Vandmiljø Randers har sørget for kloakseparering i Udbyhøj og Sødring. Det er urigtige oplysninger, for separeringen fandt allerede sted inden kommunesammenlægningen 2007 i den gamle Nørhald Kommune.

Ud over bidraget til landvindingslaget betaler vi, landmænd og husejere i området, spildevandsafgift på lige fod med alle andre i kommunen. Vi betaler også til fællesskabet i form af ejendomsskatter, og de udgifter, der følger, når vi skal af med regnvand og sort spildevand.

Nu lyder spørgsmålet: Hvor meget betaler Randers Kommune og Vandmiljø Randers tilbage for afløb fra kommunale brønde med videre?

Vi har tidligere efterlyst svar i forbindelse med besøg fra kommunen og efterfølgende via mail, men vi har aldrig fået noget svar.

Vi er bekendt med, at Vandmiljø Randers betaler et særbidrag for overløb af urenset spildevand fra Råby Kærs rensningsanlæg på 10.000 kroner om året, et beløb der langt fra matcher de økonomiske udfordringer, landvindingslaget står overfor.

Vi føler os glemt og mener, at det er på tide, at befolkningen i Udbyhøj og omegn bliver en naturlig del af Randers Kommune og Vandmiljø Randers, og landvindingslaget ikke alene skal slås med de økonomiske udfordringer.

I Randers By betaler kommunen millioner for klimasikring med blandt andet skattefinansierede regnvandsbassiner. Vi betaler også til den fælles kasse og ser os derfor som lige så stor del af kommunen som borgerne i Randers By.

Vi mener, at det mest retfærdige vil være, at landmænd og boligejere i landvindingslaget bliver en del af Vandmiljø Randers som alle andre, og at vi i fællesskab finder en fair fordelingsnøgle til udgifterne fordelt mellem landmænd, boligejere og Randers Kommune/Vandmiljø Randers.

Vi betaler til fællesskabet og synes, at det er på tide, at vi bliver en reel del af det.

(Randers Amtsavis har beskrevet problemerne i artikler onsdag 29. november og fredag 8. december)