Ved dagens byrådsmøde mandag 12. juni skal Byrådet tage stilling til forbedringer dels på Århusvej med lysregulering og dels ved rundkørslen ved Gl. Hobrovej/ Hobrovej/ Rådmands-boulevard – der er i budgettet afsat 4,8 millioner kroner til forbedringer

Etablering af cykelslusen er medtaget i den ansøgte anlægsbevilling. I budgettet for 2017 er der et samlet rammebeløb på 4,8 millioner kroner til udbygnings- og vedligeholdelsesprojekter på vejnettet, eksempelvis trafiksikkerhedsprojekter, fremkommelighedsforbedringer og lignende.
De foreslåede projekter er alle projekter og tiltag, som er udpeget i Randers Kommunes planer på vejområdet med særlig vægt på Trafiksikkerhedsplanen og Mobilitetsplanen. I denne forbindelse har forvaltningen blandt andet opdateret uheldsstatistikker og gennemført besigtigelser af udvalgte lokaliteter, for derigennem at vurdere behovet for tiltag samt vurdere, hvorledes de kan gennemføres.
Vejafdelingen i kommunen foreslår i alt tre projekter, som alle vil bidrage til en forbedret fremkommelighed, mens to forslag tillige vil være med til at forbedre trafiksikkerheden.
De foreslåede projekter til udmøntning i 2017 har en samlet anslået anlægsomkostning på tre millioner kroner. Det resterende beløb på 1,8 millioner foreslås udmøntet senere til andre trafiksikkerhedsprojekter.

Århusvej
Forbedret fremkommelighed og større trafiksikkerhed på Århusvej gennem revision af signalanlæg og mindre krydsombygninger. Da de fleste af signalanlæggene på Århusvej er opdateret for mere end 10 år siden må det forventes at signalanlæggene ikke er indstillet til det nuværende trafikmønster. Ved at gennemgå anlæggene og ændre indstilling til dagens trafik, vil der kunne opnås en bedre afvikling af trafikken og dermed forbedret fremkommelighed. Desuden er der også flere af krydsene, hvor mindre ombygninger kan gøre krydsene mere trafiksikre.

Rundkørsel
Ombygning af rundkørsel i krydset Rådmands Boulevard/ Hobrovej til en 4- benet rundkørsel. Den eksisterende 5- benede rundkørsel er en uheldsplaget lokalitet, der ligger tæt ved en skole. Forslaget indebærer at det 5. ben i rundkørslen (Gl. Hobrovej) bliver lukket. Samtidigt etableres hævede flade i tilfarterne til rundkørslen, så det ikke er muligt at køre så stærkt igennem den. Ved at ændret antallet af tilkørsler til rundkørslen samt sænke bilernes hastigheden gennem den forventes rundkørslen at bliver mere trafiksikker – specielt for de svage trafikanter.

Information
Udvidelse af det eksisterende realtidsinformationssystem med web-løsning, informationsskærme og flere målepunkter. Forvaltningen har i dag mulighed for at overvåge rejsetider gennem den centrale del af Randers by, men systemet kan udvides til også at give information til den enkelte trafikant om trafiksituationen i Randers. Udover etablering af flere målepunkter indeholder forslaget udarbejdelse af en web-løsning som også vil være tilgængelig for mobile enheder. Der foreslås opstillet informationstavler om aktuelle rejsetider og trafikkøer langs udvalgte indfaldsveje og ved udkørsler fra udvalgte godsdistributører, der distribuerer gods til byens butikker og virksomheder. Samlet forventes det at projektet vil bidrage til en bedre udnyttelse af den eksisterende kapacitet på vejnettet. Systemet vil supplere den rutevejvisning uden om midtbyen for tung trafik, der er ved at blive implementeret.