På Kastanjebo fik man ni krav, som man skulle leve op til. De er der ikke helt endnu, men de har en plan.

AF CECILIE BISGAARD

I starten af maj var Styrelsen for Patientsikkerhed for første gang forbi botilbuddet Kastanjebo i Harridslev. Her var det ikke alting, der var i orden, og det betød, at Kastanjebo fik et påbud, der indeholder ni krav og fem henstillinger. Det skriver forvaltning i en efterretning til Socialudvalget.

Den samlede vurdering efter tilsynet var, at Kastanjebo havde større problemer af betydning for patientsikkerheden.

Det var særligt ved Kastanjebos dokumentation, at der var problemer. Styrelsen konstaterede blandt andet, at journalerne ikke blev ført på en ensartet måde, og det var vanskeligt at genfinde data. I tilsynsrapporten står der:

”Selvom behandlingsstedet især havde arbejdet med at beskrive patienternes aktuelle problemer og risici, var de beskrevet mangelfuldt. I flere tilfælde var der ikke dokumenteret opfølgning og evaluering på pleje og behandling. Det er vores vurdering, at mangelfuld journalføring rummer en betydelig risiko for patientsikkerheden.”

Krav var ikke opfyldt

Udover problemerne med dokumentation fandt Styrelsen for Patientsikkerhed også nogle problemer med samtykke. I de journaler, der blev gennemgået, manglede der i alle journalføring af, at der var indhentet samtykke, inden personalet havde taget kontakt til beboerens læge.

”Personalet oplyste, at de ikke altid indhentede samtykke, da det ikke fremgik klart af journalerne, om patienten var habil, så vedkommende selv kunne give et samtykke, ligesom det ikke fremgik, hvem der eventuelt kunne give et stedfortrædende samtykke.”

I konklusionen efter tilsynet står der følgende:

”Der var fund i alle målepunkter vedrørende den sundhedsfaglige dokumentation og i målepunktet vedrørende patienters retsstilling (samtykke), hvorfor styrelsen vurderer, at lovgivningens krav ikke er opfyldt. Manglerne vurderes at have et større omfang og kræver målrettet arbejde, inden målepunkterne kan opfyldes. Styrelsen vurderer, at der samlet er tale om større problemer af betydning for patientsikkerheden.”

Plan og ny ledelse

Siden den dag i maj har ledelsen på Kastanjebo og forvaltningen i Randers Kommunen arbejdet på en handleplan, der skal ændre praksissen på botilbuddet.

I slutningen af september er der indkaldt til møde, hvor man vil forsøge at finde frem til og nedskrive en fast rutine for dokumentation på Kastanjebo.

På en temadag i september vil man gennemgå kravene til journalføring, og vikarerne på stedet er gjort opmærksom på det skærpede fokus på dokumentation. Omkring det at indhente samtykke har forvaltningen valgt, at man vil tage den udfordring op for alle socialområdets botilbud, så man kan ”sikre en ensartet procedure ud fra Styrelsen for Patientsikkerheds fortolkninger og krav”.

Desuden tiltrådte der 1. juli en ny ledelse på Kastanjebo.

Når der er rettet op på problemerne, og Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at påbuddet er efterlevet, vil tilsynsrapporten blive fjernet fra styrelsens hjemmeside. I skrivende stund er rapporten stadig tilgængelig, og derfor er alle forhold altså ikke bragt i orden endnu.