Nyt regnvandsbassin ved skovområde ved Hvidemøllevej skal i fremtiden rense regnvand fra Nordbyens tage.

Vandmiljø Randers A/S har planer om at etablere et nyt regnvandsbassin i skovområdet ved Hvidemøllevej lige syd for banegården. Hvor det helt præcist bliver, er endnu ikke afgjort.

I forbindelse med separatkloakeringen af Nordbyen er der allerede nu etableret en regnvandsledning gennem Vester Altanvej og videre under jernbanen ved Randers Station.

På den sydlige side skal et nyt bassin rense tag- og overfladevand, inden det ledes via grøfter ud i Gudenåen. Spildevandet derimod skal efter separationen renses på Randers Centralrenseanlæg.

Planen inkluderer også lovhjemmel til ekspropriation, hvis der ikke opnås enighed med ejerne af de nødvendige arealer. Man håber, at både bassinet og kloaksepareringen er færdiggjort i 2025.

Vandmiljø Randers forventer, at bassinet og arbejdet omkring det vil koste omkring 15 millioner kroner.

Det nye regnvandsbassin kommer med al sandsynlighed til at ligge i et mindre skovareal mellem Hvidemøllevej og banelegemet og Randers Station. Illustration: Kian Johansen via Datawrapper

Den lille miljø-finte

Hvis byrådet godkender planerne på byrådsmødet 27. november, bliver forslaget sendt i offentlig høring i otte uger, så der bagefter kan gøres klar til ekspropriation af nødvendige arealer, hvis lodsejerne i området ikke er med på idéen.

I første omgang kræver etableringen af regnvandsbassinet en dispensation, da det ønskes placeret inden for et mindre fredskovsareal syd for banen.

Miljøstyrelsen har været inddraget i dialogen og har udtalt, at bassinet er af samfundsmæssig interesse.

Men:

»Sagen er dog endnu ikke fuldt belyst, og det kan derfor ikke garanteres, at Miljøstyrelsen vil imødekomme en sådan ansøgning,« skriver Miljøstyrelsen.

Alt tyder på, at Randers Kommune vil undgå problemer med Miljøstyrelsen.

Det vil man gøre ved at påberåbe sig det faktum, at bassinet er af samfundsmæssig interesse, så derfor skal der »ikke foretages en miljøvurdering af planen efter lov om miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter, idet tillægget giver forbedret miljøforhold,« lyder det i sagens fremstilling.

Projektet forventes at reducere udledningen af kvælstof og fosfor og at få en positiv effekt på miljøet. Udledningen vil ske til grøfter i oplandet til Gudenåen, lyder det.