Flere steder i Randers er Vejdirektoratet i gang med at udvide ramper og udbygge vejen til motorvejen. Derfor holder du i kø den kommende tid.

Kofanger mod kofanger holder bilerne på Viborgvej og flere udfaldsveje i Randers i denne tid.

Det skyldes at Vejdirektoratet for alvor er gået i gang med trafikforbedringer på tre ud af fire tilslutningsanlæg rundt om byen – et projekt, der ifølge »Infrastrukturplan 2035« er estimeret til at koste 231 mio. kr.

Til-/afkørsel 39 ved Randers N

På frakørselsrampen i Randers Nord opleves der i dag betydelig kø fra syd til Hobrovej og for at øge fremkommeligheden i anlægget, er det derfor besluttet, at der skal laves lysregulering i de to rampekryds. Derfor forlænges ramperne i både vest og øst og føres sammen, så der kan laves to fire-benede kryds. Derudover skal ramperne ombygges og tilpasses en fremtidig motorvejsudbygning.

Den eksisterende stitunnel og pumpestation vest for tilslutningsanlægget nedrives og fjernes, og cykelstien føres i niveau med tilslutningsrampen. Det betyder, at stitunnelen under tilkørslen rives ned, da cykelstien føres i niveau med tilslutningsrampen.

Derudover etableres der en ny samkørselsplads.

Samtidig laves der et nyt bassin, det eksisterende bassin udvides, og man udvider to grøftebassiner ved Svejstrup Bæk. Bassinerne er bygget for at rense vandet for rester af benzin, olie og anden forurening fra vejbanen og for at sikre, at vandmængden, som ledes ud i vandløbene, ikke bliver for stor.

Få overblikket over forandringerne ved Randers N på illustrationen herunder:

Til-/afkørsel 40 ved Randers C

Også omkring afkørsel 40, særligt på frakørselsrampen fra syd til Viborgvej, opleves der i dag dag betydelig kø. Som ved afkørslen nord for byen er det besluttet rampekrydsene signalreguleres og ombygges og tilpasses fremtidig motorvejsudbygning.

Der etableres en dobbelt venstresving fra den sydlige frakørselsrampe mod vest, hvilket medfører behov for et ekstra ligeud spor i vestlig retning over broen.

Den nordlige sti på broen inddrages til kørespor, og på nordsiden af den eksisterende bro etableres en ny stibro som erstatning

Den eksisterende samkørselsplads flyttes til ny placering og der laves samtidig en udvidelse af det eksisterende grøftebassin ved den ny samkørselsplads

Derudover etableres der buslommer vest for tilslutningsanlægget ved samkørselspladsen.

Få overblikket over forandringerne ved Randers C på illustrationen herunder:

Krydset mellem Viborgvej og Fladbrovej

Der sker også en udvidelse af krydset mellem Viborgvej og Fladbrovej. Ombygningen af krydset er med til at øge kapaciteten og trafiksikkerheden af tilslutningsanlæg 40 ved Randers C.

Ombygningen består af en etablering af to lige-ud spor igennem krydset, en etablering af en støttemur langs Viborgvej og en reetablering af vendepladsen ved Åge Beks Vej.

Få overblikket over forandringerne i krydset mellem Viborgvej og Fladbrovej på illustrationen herunder:

Til-/frakørsel 43 ved Sdr. Borup

Lige som ved til- og frakørsel 39 og 40 bliver rampekrydsene i Sdr. Borup signalreguleret, og ramperne ombygges og tilpasses en fremtidig motorvejsudbygning ved Danish Crown Vej/Ringvej Syd.

Uddbygningen kan ikke holdes indenfor det nuværende broareal, og derfor skal der etableres en ny parallelbro umiddelbart nord for den eksisterende. Den eksisterende bro bevares og afvikler den østgående trafik (inkl. østgående cyklister), mens den nye parallelbro afvikler vestgående trafik (inkl. vestgående cyklister).

Samtidig nedlægges den eksisterende rundkørsel, og Merkurvej, Munkdrupvej, Stånumvej og Mikkelstrupvej forlænges. Der etableres desuden signalanlæg ved Merkurvej.

Som ved de to andre afkørsler laves der en ny samkørselsplads – øst for tilslutningsanlægget – og der laves buslommer vest for tilslutningsanlægget nær samkørselspladsen.

Derudover etableres der et nyt regnvandsbassin og det eksisterende regnvandsbassin udvides.

Få overblikket over forandringerne ved Sdr. Borup på illustrationen herunder:

Projektet er en del af »Infrastrukturplan 2035« indgået i sommeren 2021 mellem den daværende regering (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne.

Enhedslisten og Alternativet står dog uden for den del af aftalen kaldet »Veje, der binder landet sammen, og veje, der begrænser trængsel«, som ombygningen af tilslutningsanlæg på E45 Aarhus N-Randers N hører under.

Anlægsarbejderne forventes at være færdige i slutningen af 2025, så det kan tages i brug i begyndelsen af 2026.