Regionsrådet har godkendt, at Regionshospitalet Randers kan gå i gang med projektering af næste etape af hospitalets om- og tilbygning.

Regionshospitalet Randers fik onsdag 23. november grønt lys af regionsrådet til at tage hul på projekteringen af Etape 3C i generalplanen for om- og tilbygning af hospitalet.

Det fremgår af en pressemeddelelse.

På grund af udfordringer med statik har det været nødvendigt at kigge på alternativer til den eksisterende generalplan. Dette har blandt andet resulteret i, at etape 3 er blevet opdelt i mindre etaper.

Etape 3C indeholder nedrivning af eksisterende bygninger samt en ny bygning bestående af en ny operationsgang, intensiv, opvågning, neonatal, fødeafdeling og to sengeafsnit. Nybyggeriet erstatter to eksisterende bygninger, der i dag rummer bl.a. Dialysen og Børn og Unge Dagklinik.

Hospitalet vil i de kommende måneder, i samarbejde med bygherrerådgiver, udarbejde et dispositionsforslag for Etape 3C, som betyder, at bygningen planlægges og tegnes med udgangspunkt i de funktionskrav, der er blevet fastlagt i samarbejde med de respektive afdelinger.

Projekteringen vil køre i to spor, dels for ét samlet byggeri, dels for et etapeopdelt byggeri. En etapeopdeling vil få konsekvenser for tid og økonomi i byggeprocessen og i forhold til udgifter til drift og vedligehold. De forventede konsekvenser vil fremgå af dispositionsforslaget.

Sideløbende med projekteringen udarbejder hospitalet udbudsstrategi og udbudsmaterialet til næste fase. Der planlægges efter, at projektet skal udbydes i totalrådgivning og hovedentreprise.

Arbejdet med at omplacere de funktioner, der bliver berørt af Etape 3C, kører også sideløbende med projekteringen.

Dispositionsforslaget forventes færdigt i juni 2023, så det kan behandles i regionsrådet i forbindelse med budget 2024.

Der søges efter, at byggeriet opnår den bæredygtige certificering DGNB Hjerte i guld.

Regionsrådet har tidligere godkendt en samlet ramme for generalplanen på 1,181 mio. kr. Rammen for Etape 3C, inklusiv afledte projekter, er tidligere budgetteret til 655 mio. kr. Projekteringen frem mod nyt dispositionsforslag forventes at koste 14,5 millioner kroner.