Fund af overpløjede stenalderhøje er så vigtig og giver ny viden om både bebyggelse og gravlæggelser fra den yngre stenalder og bronzealder, at det er kommet på fornem liste.

AF CECILIE BISGAARD

En lokal opdagelse har fundet vej til Slots- og Kulturstyrelsens top ti over årets fund fra 2023 – en liste, der netop er offentliggjort.

For at komme i betragtning til top ti-listen over arkæologiske fund er det en betingelse, at ”fundet er fremkommet ved en arkæologisk udgravning eller på baggrund af nye, videnskabelige resultater fra det forgangne år”. Der skal også være tale om et fund, der tilfører betydelig ny viden til arkæologien og danmarkshistorien.

Og det har et fund fra Stouby mellem Hald og Gjerlev altså gjort.

Grøn energi gav gevinst

European Energy har en større solcellepark på vej ved Stouby, og i den forbindelse har arkæologer fra Museum Østjylland før starten på det store anlægsarbejde udført arkæologiske undersøgelser på stedet.

Her fandt man hele fire overpløjede gravhøje.

Artiklen fortsætter under faktaboksen

FAKTA: Slots- og Kulturstyrelsens top ti over 2023-fund

Guldtrolden fra Bornholm
Dyreknogler i bæk på Vestfyn
Bindingsværkshus i Horsens
Stenlagt vejstykke fra jernalderen på Sydsjælland
440 grave ved Virklund syd for Silkeborg
Jernaldergravplads nær Odense
Forsvundet landsby ved Vejen genopdaget
Stor jernudvindingsplads fra jernalderen i Gram nær Skanderborg
Kogegrubefelt i Nordjylland
Overpløjede gravhøje ved Stouby nord for Randers

Kilde: Slots- og Kulturstyrelsen

Museum Østjyllands arkæologer vidste fra ældre såkaldte museale berejsninger, at der var registreret flere sløjfede og overpløjede gravhøje i området. Ofte er gravhøjene og deres indhold pløjet væk, men ved Stouby var der pludselig gevinst.

Gravhøjene fordeler sig i grupper af to med ganske kort afstand imellem dem. To af højene har relativt begrænsede spor af den oprindelige tørveopbygning. I begge høje ses der spor af en grav i form af en forkullet plankekiste, men ellers er højene uden gravgaver.

De to høje er foreløbigt dateret til enten den yngre stenalders såkaldte enkeltsgravskultur eller til den sene yngre stenalder. De to gravhøje var i sin tid anlagt ovenpå på en ældre bebyggelse med flere langhuse – et fænomen som også er set andre steder i landet.

Kiste, sten og mulig bronzekniv

De to andre gravhøje kan faktisk ses på ældre landskabskort med navnet Tvevang Høje.

Den ene høj er helt bortpløjet, men der er stadig bevaret to stensatte grave. Begge grave har været omkranset af en mindre cirkel af stolper, og selve gravhøjen har været omkranset af en større cirkel af stolper. Ved undersøgelsen blev der fundet flere stolpebyggede huse, hvoraf et af dem muligvis er et såkaldt ’kulthus’.

Den sidste gravhøj er den absolut bedst bevarede. Her kunne arkæologerne tydeligt dokumentere, hvordan gravhøjen havde været opbygget af tørv.

Artiklen fortsætter under billedet

En af museets arkæologer afrenser profilen af den tydelige tørveopbygning i den ene overpløjede gravhøj, Tvevang Høje. Centralt ses stenlægning fra centralgraven. Foto. Museum Østjylland

Omtrent midt i gravhøjen er der en stenlægning, som ligner et stentrug til noget, der kaldes en ’bulkiste’. Spor af kisten ses i form af sammenklasket træ nede i stenlægningen.

»Den gravlagte var kremeret og begravet med en armring af bronze og en mulig bronzekniv. Ud fra gravgaverne kan vi se, at graven stammer fra bronzealderen,« står der om den velbevarede gravhøj.

Det er sjældent, at undersøgelser af overpløjede gravhøje viser så velbevarede spor af en forsvunden gravhøj som særligt den sidstnævnte høj. Museum Østjyllands undersøgelser har derfor vist, at området ved Stouby gemmer på vigtige arkæologiske fund, der giver ny viden om både bebyggelsen og gravlæggelser fra den yngre stenalder og bronzealder.

Slots- og Kulturstyrelsens top ti-liste er udgivet i vilkårlig rækkefølge, og det vides derfor ikke præcis, hvor på listen Stouby-fundet ligger.

Cirkel af stolper om forsvundet gravhøj, kulthus, yderligere hus og de to stensatte grave. Illustration: Museum Østjylland.