Leif Plauborg, Formand, Randers Lærerforening

Kære politikere, der er en bekymring for det stigende antal børn i mistrivsel, som over 1000 psykologer har beskrevet i et åbent brev. Vi deler deres bekymring og derfor haster det med at vende denne nedadgående kurve. Så I må tage højde for det, når I skal lægge budget.

Psykologerne påpeger, at det er konsekvensen af de rammer, som børnene tilbydes i daginstitutioner og skoler.

Psykologerne beskriver en aktuel stigning i mistrivsel hos børn i dagtilbud og elever i folkeskolen, og de har kvalificerede bud på løsningen. Der skal skabes rammer, der er tilpasset børnene og elevernes behov samt arbejdsvilkår, der gør, at pædagogerne i daginstitutionerne og lærerne i folkeskolen kan møde børn og elever med ro, overskud og nærvær.

Pædagoger og lærere skal have tid til forberedelse og efterbehandling i forhold til aktiviteter i daginstitutionen og undervisning i skolen. Der skal være tid til at tilrettelægge og forberede i forhold til det/den enkelte barns/elevs særlige behov og til samarbejde med PPR.

Psykologerne fortæller i indlægget, at tilbud om sparring med mere ofte afvises på grund af manglende ressourcer til at gennemføre de forskellige tiltag. Konsekvensen, hvis der ikke iværksættes de nødvendige tiltag, er, at den dårlige udvikling hos det enkelte barn ikke bliver vendt, og at der i stedet for en forbedring sker en yderligere forværring af mistrivsel.

Vi ved, at tid til at løse opgaven ordentligt med faglighed og de rette kompetencer hos lærere og pædagoger er altafgørende for, at det enkelte barn eller unge menneske får de bedste muligheder for at blive livsduelige borgere i Danmark.

Hvis barnet og den unge mistrives, har det konsekvenser for resten af fællesskabet, de øvrige børn og elevers udbytte af dagen i daginstitution og skole og ikke mindst for hele familien.

For at vende udviklingen kræver det bedre rammer, tilstrækkelige uddannede pædagoger og lærere. De skal have tid til at skabe gode relationer, tid til børn og elever (og deres forældre), og det skal ske, uden at det bliver på bekostning af de øvrige børn og elever.

Forandringer kræver et langt og sejt træk, og der skal skrues på flere håndtag.

Der skal være et godt og velfungerende samarbejde mellem de forskellige grupper af fagprofessionelle.

Så derfor haster det med løsninger, for Randers Kommunes borgere kan ikke leve med, at alt for mange børn og unge har sociale eller mentale problemer. Pædagoger og lærere står klar og vil gøre deres bedste for at hjælpe børn og unge godt på vej i livet.